Obmedzené zdroje musíme viac koncentrovať

Napriek tomu, že Slovensko dosahuje jeden z najvyšších rastov v EÚ, ťahajú ho najmä investície automobilových koncernov do výroby a nízke reálne mzdy. Budúcnosť je však v inovačných schopnostiach malých a stredných podnikov. S tými to slovami zahájil podujatie Inovačné fórum Štefan Vrátny, riaditeľ BIC Bratislava.

Inovácie matrix
zdroj: Európska komisia

Nie je žiadnym tajomstvom, že Slovensko zaostáva v investíciach do vedy a inovácií. S podielom 0,48 % na HDP je v EÚ štvrté od konca. Podľa Ivana Filusa, národného experta pre 7. rámcový program, nás v najbližších rokoch zlepšenie nečaká. V rámci Slovenska sa ako tak drží len bratislavský kraj, ktorý dosahuje v investíciach do inovácií aspoň priemerné hodnoty.

S výnimkou štrukturálnych fondov, je najdôležitejším finančným nástrojom Únie pre podporu vedy 7. rámcový program s objemom prostriedkov 50 mld. eur na roky 2007-2013. Slovensko je v úspešnosti získavania financií z toho programu piate od konca. Do minulého roka bola účasť slovenských vedcov 0,4 % a podiel kontraktov 0,2 %. Podiel HDP Slovenska k celkovému HDP EÚ je pritom 0,75 %. Slovensko je tak prakticky čistým prispievateľom do 7. rámcového programu, tvrdí Filus.

Ďalším nástrojom Únie je Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) s balíkom 3,6 mld. eur na roky 2007 až 2013. Program sa zameriava najmä na podporu inovácií v malých a stredných podnikoch. Tretím nástrojom je Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT).

Európska komisia navrhuje spojiť tieto tri nástroje do programu Horizon 2020 s objemom 80 mld. eur. Ten bude ešte doplnený programom COSME, so zameraním na malé a stredné podniky.

Ako podporiť transfer vedomostí

Ďalšou zanedbávanou oblasťou je transfer vedomostí z akademickej do komerčnej sféry. S cieľom odstrániť tento nedostatok, vznikajú centrá podpory tranferu technológií. Tie sa vo svete ukazujú ako osvedčený nástroj, vysvetľuje Roman Linczényi z BIC Bratislava.

Slovensko zaznamenalo niekoľko pokusov o budovanie týchto centier. Dnes sú najvýraznejšie dve aktivity. Prvou je projekt NITT SK (Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku), ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií. Druhou je iniciatíva troch slovenských univerzít (STU, UK a TU v Košiciach) a SAV, ktorej výsledkom by napríklad malo byť špičkové centrum s technologickým parkom v Žiari nad Hronom. Účastníci diskusie sa však zhodli na tom, že obe aktivity potrebujú trvalú finančnú podporu, ktorá doteraz chýbala.  

V roku 1997 použili v Holandsku po prvýkrát inovačné vouchere. Ide o poukážky, ktoré aspoň čiastočne financujú nákup výskumno-vývojových aktivít od externých dodávateľov. Ich špecifikom je, že môžu byť použité len na určité typy aktivít, hovorí Ivan Filus. Kým v okolitých krajinách ide o stále populárnejší nástroj financovania inovácií, na Slovensku funguje len niekoľko druhov, financovaných z európskych zdrojov.

Dôležitým nástrojom sú aj výskumné klastre, ktoré združujú výskumno-vývojové kapacity. Príkladom sú centrá excelentnosti. Tých je však na Slovensku podľa Štefana Vrátneho príliš veľa, čím sa diverzifikujú zdroje. Zdroje treba koncentrovať do takých oblastí, v ktorých Slovensko dosahuje nadpriemerné výsledky. Podľa Vrátneho sú to IKT, materiálové technológie, či biotechnológie.

EurActiv.sk je členom konzorcia Opens external link in new windowEnterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.

REKLAMA

REKLAMA