MP SR: Farmári o eurofondy pre vidiek napriek časovému sklzu neprídu

V máji 2007 schválila Komisia Švédsku a ČR ako prvým programy pre rozvoj vidieka na 2007-2013. Na Slovensku následne rezonovala kritika voči MP SR, že v rokovaniach mešká a farmári vyjadrili obavy, že o prostriedky prídu.

Magdaléna Fajtová, hovorkyňa ministerstva pôdohospodárstva (MP SR) odpovedala pre EurActiv na otázky ozrejmujúce aktuálny stav ohľadne nového programu pre rozvoj vidieka.

Zo sumy určenej pre rozvoj vidieka v roku 2007 by sa malo farmárom vyplatiť určite viac ako 5 mld. korún, najmä za hospodárenie v znevýhodnených oblastiach, v prebiehajúcich agroenvironmentálnych záväzkoch, odbytovým organizáciam výrobcov a v opatreniach pre zalesňovanie pôdy. Oprávnené ostávajú všetky náklady, ktoré vznikli po 1. januári 2007.

  • Prečo zaslalo Slovensko údajne neskôr Komisii na posúdenie Program rozvoja vidieka?

MP SR odovzdalo Program rozvoja vidieka SR 2007- 2013 (PRV)  do Bruselu po tom, ako ho 21. marca schválila vláda SR a bol doplnený o povinné Ex-ante hodnotenie a Strategické environmentálne hodnotenie (zákon o EIA).

Schváleniu PRV vo vláde predchádzalo viac ako 3 mesačné riešenie problematiky financovania území NATURA 2000 medzi MP SR, ministerstvom životného prostredia (MŽP SR) a mimovládnymi organizáciami.  Až po akceptovaní navrhnutého riešenia tejto problematiky MŽP SR mohol byť materiál predložený do vlády SR a následne do Bruselu.

Zatiaľ sú len dve krajiny ES, ktoré majú PRV schválený a sú to Česko a Švédsko. A  niektoré štáty svoje PRV  EK ešte nepredložili.

ČR má program schválený aj preto, že zainteresované organizácie (hlavne ochranárske) a príslušné rezorty postupujú jednotne a akceptujú navrhované riešenia. Na druhej strane slovenské ochranárske organizácie vyjadrili názor, že český spôsob financovania území NATURA 2000 by vôbec neakceptovali.

  • S prípravami nového programovania sa ale začalo relatívne včas. Niektoré časti dokumentu už prerokovávala predchádzajúca vláda vlani na jar…

Bývalá vláda Program rozvoja vidieka 2007-2013 nikdy neprerokovávala a ani neschvaľovala. Schvaľovala iba Národný strategický plán rozvoja vidieka SR 2007-2013 (NSP RV). Nová vláda NSP RV prehodnotila a pozmenila alokácie prostriedkov na jednotlivé osi (posilnil sa LEADER a oblasť konkurencieschopnosti agrosektora a lesného hospodárstva).

Táto skutočnosť sa premietla i do Programu rozvoja vidieka 2007-2013 a navrhol sa i odlišný spôsob financovania oblastí NATURA  2000 podobný ako v Rakúsku alebo Írsku.

  • Kedy teda potečú na vidiek nové eurofondy?

Prostriedky z PRV sa dostanú na účty farmárov v jednotlivých rokoch 2007-2013. V akej výške to závisí od jednotlivých typov opatrení. V Programe rozvoja vidieka je navrhnutých 24 základných opatrení a 4 dobiehajúce z programovacieho obdobia rokov 2004-2006.

Opatrenia sa v svojej podstate rozlišujú na investičné kde je potrebná participácia súkromných zdrojov vo výške 50-60% a neinvestičné, ktoré sú hradené  z verejných zdrojov na 80-100%.  Oprávnenosť nákladov uhrádzaná z programu je od 1.1.2007.

Pre rok 2007 je z EAFRD pre Program rozvoja vidieka určená čiastka 303,1 mil. EUR. Môžeme jednoznačne povedať, že na účty farmárov už v roku 2007 pribudne viac ako 5 mld. Sk (napr. za znevýhodnené oblasti, prebiehajúce agroenvironmentálne záväzky, odbytové organizácie výrobcov, zalesňovanie pôdy).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA