MZ SR: OPIS bude aj pre E-health, o rozsahu prostriedkov rokujeme

Na aktuálne otázky k programu riadiacemu eurofondy pre zdravotníctvo na roky 2007-2013 odpovedala pre EurActiv Silvia Balázsiková, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva. Eurofondy sa použijú napríklad aj pre transfúznu službu a nákup mobilných mamografických jednotiek, možnosť žiadať o dotácie ostala otvorená aj pre súkromných zriaďovateľov nemocníc.

Schválenie Národného strategického referenčného rámca na roky 2007-2013 otvorilo reálnu cestu k čerpaniu nových fondov EÚ. Podľa pripravenosti existujú dve skupiny operačných programov. Prvú skupinu tvoria tie, ktorých výzvy sa spustia už čoskoro (OP IS, ROP, OP Technická pomoc a OP Doprava). S týmito Komisia už súhlasila. O druhej skupine z 11tky budeme s Bruselom rokovať ešte do konca tohto roka.

Medzi trochu kontroverzný, ale bez pochyby potrebný patrí Operačný program Zdravotníctvo, ktorému bude šéfovať rezort Ivana Valentoviča (za SMER-SD).

Na aktuálny vývoj sme sa pýtali Silvie Balázsikovej , šéfky komunikačného odboru a hovorkyne ministerstva zdravotníctva.

  • Radi by sme poznali aktuálny postoj Európskej komisie k návrhu Operačného programu (OP) Zdravotníctvo na roky 2007 – 2013. Podľa vyjadrení MVRR sú v programe nedostatky v strategickej rovine a aj pri otázke minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Aktuálne sa bude EK vyjadrovať k verzii OP Zdravotníctvo, v ktorom sú zapracované všetky pripomienky EK a ktorý bol Komisii 24. augusta 2007 oficiálne postúpený. Vyššie spomínané pripomienky EK sa týkali previazania analytickej a strategickej časti dokumentu, na základe čoho bol OP Zdravotníctvo (OPZ) prepracovaný a doplnený.

Vo vzťahu k minimálnej sieti, OPZ je naviazaný  na sieť ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti. MZ SR bude pri implementácii OPZ prihliadať na aktuálne trendy racionalizácie siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

  • Oproti verzii z marca 2007 by sme radi poznali súčasnú štruktúru programu – aktuálne prioritné osi, ich opatrenia a oprávnené aktivity a finančné alokácie. Tiež s ktorými subjektmi sa počíta ako oprávnenými žiadateľmi pre dopytové projekty? Prípadne aké sú zmeny?

Štruktúra programu je nasledovná:

Prioritná os 1 – “Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc” je zameraná, na základe výsledkov analýz zdravotného stavu obyvateľstva SR a stavu materiálno-technickej základne zdravotníckej infraštruktúry ústavnej zdravotnej starostlivosti – nemocníc, na zlepšenie kvality, efektívnosti, dostupnosti a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom podpory investičných projektov komplexných reštrukturalizačných programov nemocničných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Investičné projekty môžu byť zamerané na likvidáciu starých a výstavbu nových kapacít, rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry prevádzkových súborov a stavebných objektov nemocníc, s komplexným vývojovo kvalitatívne najnovším sofistikovaným, technicko-prevádzkovým, zdravotníckym diagnostickým, operačným, technologickým, informačným a iným prístrojovým vybavením.

Výstavba nových kapacít, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich objektov musí byť realizovaná s ohľadom na nízku energetickú náročnosť objektov, možnosť komplexného riešenia bezbariérového  prístupu pre imobilných občanov a ďalšie súvisiace technicko-prevádzkové normy SR a štandardy EÚ.

Oprávnenými prijímateľmi v rámci prioritnej osi 1 sú vlastníci všeobecných a špecializovaných nemocníc z verejného a súkromného sektora.

Prioritná os 2 – “Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám” je na základe výsledkov analýz zdravotného stavu obyvateľstva SR a stavu materiálno-technickej základne zdravotníckej infraštruktúry ambulancií, zameraná na zlepšenie kvality, efektívnosti, dostupnosti a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti spolu s podporou a prevenciou zdravia prostredníctvom podpory investičných projektov ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Investície budú orientované na rekonštrukciu a modernizáciu budov – polikliník spojenú s komplexným vývojovo kvalitatívne najnovším sofistikovaným, technicko-prevádzkovým, zdravotníckym diagnostickým, informačným a iným prístrojovým vybavením.

Okrem aktivít realizovaných formou dopytovo-orientovaných projektov sa v návrhu OPZ počíta z dvomi návrhmi národných projektov:

  • „Nákup mobilných mamografických jednotiek“
  • „Dobudovanie infraštruktúry Národnej transfúznej služby SR“

Oprávnenými prijímateľmi v rámci prioritnej osi 2 sú vlastníci budov polikliník a zdravotných stredísk z verejného a súkromného sektora. Taktiež sú oprávnení majitelia budov v obciach s vysokou koncentráciou marginalizovaných rómskych komunít  (v zmysle aktualizovaného Atlasu rómskych komunít), ktoré nesú znaky viacnásobnej deprivácie a znaky sociálneho vylúčenia zo života obce a tým obmedzený prístup k verejným službám.

Finančný plán OPZ (v EUR, v bežných cenách) je nasledovný:

Prioritné osi OP Zdravotníctvo 2007-2013
Príspevok z EÚ
Spolufinancovanie z národných zdrojov
Spolu za program
Miera spolufinancovania
Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc 193 075 000 34 072 059 227 147 059 85 %
Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám 49 100 000 8 664 706 57 764 706 85 %
Technická pomoc 7 825 000 1 380 882 9 205 882 85 %
Celkom 250 000 000 44 117 647 294 117 647 85 %

                                                                                          

  • Ako sa bude riešiť problematika E-health, na ktorý žiada Ivan Valentovič prostriedky z OP Informatizácia spoločnosti? Podľa vyjadrení sprotredkovateľského orgánu, ale i samého vicepremiéra Dušana Čaploviča, sa pre zdravotníctvo s peniazmi odtiaľ nepočíta.

Z prostriedkov OPIS sa bude riešiť aj E-health. Rozsah alokovaných prostriedkov je predmetom negociácií.

  • Ako bude riešené financovanie národných projektov, ak sa budú dotýkať aj Bratislavského kraja, ktorý nie je oprávnený v OP Zdravotníctvo?

V návrhu OPZ sa počíta s dvoma národnými projektmi: Nákup mobilných mamografických jednotiek a Dobudovanie infraštruktúry Národnej transfúznej služby SR. Výdavky národných projektov oprávnené so štrukturálnych fondov sa budú týkať iba cieľa Konvergencia. Prípadné výdavky týkajúce sa Bratislavského kraja budú hradené zo štátneho rozpočtu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA