Interview: Bulharsko by sa malo snažiť prilákať pracovníkov

 

Krátka správa

Profesor Lalko Dulevski povedal, že „nedostatok kvalifikovanej sily v Bulharsku sa stáva v podnikateľskom sektore akútnejším“. Okrem toho poukázal na potenciál vytvárania pracovných miest v malých a stredných podnikoch, ktoré vo väčšine prípadov zakladajú pracovníci vracajúci sa zo zahraničia.

Dulevski vyjadril svoj optimizmus pokiaľ ide o možnosti pracovníkov vracajúcich sa zo zahraničia do Bulharska. Poukázal pritom na príklady krajín EÚ ako Španielsko, Portugalsko, či Írsko, ktoré „ukazujú, že pred vstupom nastal rast emigrácie, ktorý však zastal, keď sa vlády začali správať ekonomicky šikovne a využijú štrukturálne a Kohézny fond správnym spôsobom.“

Bulharskú vládu vyzval, aby zrýchlila administratívne procedúry a investovala EÚ fondy do rozvoja turizmu a poľnohospodárskeho priemyslu. Citoval príklad daňovej politiky pobaltských krajín, kde výrazné zníženia daní vytvorili podľa profesora prostredie priaznivé pre podnikanie.

Plné znenie interview v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.