Interview: Európske občianstvo motivuje

oracle, jurkovic

 

Spoločnosť Oracle predstavuje projekt, ktorý má pomôcť slovenským záujemcom čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov. Znamená to že si myslíte, že je takýchto informácií na Slovensku málo, resp. že sú málo kvalitné?

Je prirodzené, že si nikto nemôže myslieť, že má všetky informácie ktoré sú dostupné. S kvalitou a množstvom informácií musíme byť vždy nespokojní, aby sme chceli viac. Nechcel by som byť kritický a tvrdiť, že na Slovensku je málo informácií. Myslím si, že poloha Slovenska je z hľadiska pripravenosti na čerpanie štrukturálnych fondov slušná. Ako povedal priamo minister regionálneho rozvoja, dnes máme u nás viac žiadostí na čerpanie, než sú fondy schopné pokryť. Otázkou je ich kvalita, teda akú budú mať šancu na získanie prostriedkov. Práve preto prichádzame s našim portálom – aby sme umožnili jeho užívateľom pracovať s kvalitnými, aktuálnymi on-line informáciami.

Ako sú na čerpanie štrukturálnych fondov, podľa vás, pripravené slovenské malé a stredné podniky?

Malé a stredné podniky sú atraktívnym a prudko sa rozvíjajúcim segmentom hospodárstva. Z našej skúsenosti vyplýva, že väčšina z nich si myslí, že niekde peniaze sú, no pre nich nie sú vhodné, dostupné. Preto sa do tohto procesu zapájame a prostredníctvom portálu sa snažíme šíriť aj informácie o tom, kde sú aké projekty realizované, aby sme našim podnikateľom ukázali, čo všetko je možné. A možnosti sú veľké. Treba len dostatok informácií a adekvátne nástroje.

Výsledky výskumu medzi malými a strednými podnikateľmi prináša štúdia, ktorú firma Oracle vypracovala v spolupráci s Economist Intelligence Unit. Je k dispozícii aj na našom portáli.

Neobávate sa, že pozitívne výsledky, ktoré môže spustenie vášho internetového projektu priniesť, obmedzí pomerne malá penetrácia internetu na Slovensku?

To je jednoduché – kto sa bojí, nech nejde do vody… Nebojíme sa toho. Slovenské podnikateľské subjekty sú veľmi vyspelé. Svoje informačné systémy v mnohých prípadoch budujú doslova na zelenej lúke, čo im dáva možnosť využiť tú najmodernejšiu technológiu. Obávam sa však skôr toho, že výpočtovou technikou nie sú dostatočne vybavené slovenské domácnosti. Tento projekt je však určený hlavne pre malé a stredné podniky a pre ďalšie inštitúcie, ktoré majú šancu získavať prostriedky zo štrukturálnych fondov. Malé a stredné podniky majú podľa mňa aspoň to najzákladnejšie vybavenie. Na to, aby niekto mohol používať náš portál, stačí ľubovoľné pripojenie na internet a osobný počítač so štandardným browserom. Požiadavky na vybavenosť sú tak veľmi nízke. Dnes už podnikanie bez počítača prakticky nie je možné. Všetci podnikatelia, ktorí skutočne majú šancu získať takéto prostriedky, sú na používanie nášho produktu vybavení. Navyše, tento portál je našim prínosom pre túto spoločnosť, je bezplatný, od nikoho za jeho využívanie nežiadame žiadne záväzky…

Aký je potom záujem súkromnej firmy ako Oracle na jeho prevádzkovaní?

Má, pochopiteľne, zmysel aj pre nás. Sme komerčný subjekt, tento portál však nie je našou komerčnou, ale marketingovou aktivitou, ktorou sa chceme na slovenskom trhu zviditeľniť, získať viac kontaktov so zákazníkmi…

Je to teda súčasť vašej stratégie „spoločenskej zodpovednosti korporácie“?

Samozrejme. Spoločenská zodpovednosť je pre nás veľmi dôležitá, je centrálne riadená zo Ženevy a v stratégii našej firmy získava v poslednom čase stále dôležitejšie miesto. Firma Oracle sa angažuje aj v celom rade iných, humanitárnych, projektov.

Vaša firma podniká predovšetkým v oblasti informačných technológií. Ako hodnotíte ich využívanie slovenskými malými a strednými podnikmi (MSP)? Často môže ísť o investične náročné záležitosti, nebrzdí to šírenie ICT v sektore malých a stredných podnikov?

Sektor MSP sa na Slovensku dynamicky rozvíja, no nie je ešte dostatočne rozvinutý. Donedávna som ich charakterizoval ako podniky negenerujúce zisk – dokážu vykrývať vlastné potreby, no zisk nevykazujú. To sa ale pomaly mení. Dynamicky sa rozvíjajú hlavne niektoré firmy, ktoré majú časť svojich aktivít v zahraničí. Som presvedčený o tom, že pre firmy ako sme my budú tvoriť podstatnú časť zákazníkov. Štúdie hovoria o 80-percentnom raste tohto segmentu, čo je veľmi veľa. Myslím si, že čoskoro budú mať dostatok prostriedkov na to, aby budovali svoje informačné systémy, samozrejme však fungujú v špecifických podmienkach. Informačné systémy musia byť prispôsobené ich potrebám, a to sa snaží Oracle splniť. Vo svojich produktoch ponúka funkcionalitu ako pri veľkých IT riešeniach, cenu však prispôsobuje možnostiam MSP.

Je v tejto oblasti nejaký rozdiel medzi slovenskými MSP a ich proťajškami v starších členských krajinách EÚ? Sú slovenské subjekty v niečom znevýhodnené (okrem kúpnej sily), alebo naopak to, že stavajú „na zelenej lúke“ im dáva výhodu?

Všetko zlé je na niečo dobré. Tým že začíname pomerne neskoro, máme možnosť používať pri budovaní našich systémov tie najmodernejšie riešenia. To je obrovská konkurenčná výhoda všetkých slovenských podnikateľov. Druhou vecou je dostupnosť týchto systémov, ale ja nemám veľmi rád reči o odlišnosti Slovenska. Biznis je biznis, v celom svete funguje podľa štandardných, nadnárodných pravidiel. Tie berú do úvahy lokálne odlišnosti, no vo svojom princípe sú globálne. Pokiaľ sa slovenské podnikateľské subjekty dokážu vyrovnať s touto štandardizáciou biznisu, budú konkurencieschopné.

Oblasť informačných technológií a inovácií sa snaží podporovať aj Európska únia z centrálnej úrovne. Je to dokonca aj súčasť a nevyhnutná podmienka napĺňania Lisabonskej stratégie. myslíte si, že pri príprave jednotlivých programov a stratégií berú európske inštitúcie dostatočne do úvahy názory a záujmy podnikateľských kruhov? Funguje, podľa vás, ako zástupcu veľkej globálnej firmy, takáto komunikácia dobre?

Oracle, prirodzene, s európskymi inštitúciami spolupracuje. Máme svoje zastúpenie v Bruseli a sme s nimi vo veľmi úzkom kontakte. Je prirodzené, že ide o širokú, globálnu aktivitu, do ktorej vstupuje mnoho aktérov, ktorých názory treba brať do úvahy. Vo všeobecnosti si ale myslím, že v tejto oblasti je plán únie pozitívny, ktorý môže Slovensku iba pomôcť. Ak sa pozriete na program e-Europe, či samotnú Lisabonskú stratégiu, ak ich Slovensko vezme vážne do úvahy a bude ich implementovať, v priebehu niekoľkých rokov sa dostane v oblasti informačných technológií na veľmi slušnú úroveň.

V rebríčkoch týkajúcich sa oblasti ICT sa ale Slovensko umiestňuje skôr na spodných priečkach. Čím je to spôsobené?

Štartovali sme z rovnakej pozície, ako ostatné okolité krajiny, preto má zmysel porovnávať sa s Českom, Maďarskom či Poľskom. Aj spomedzi nich nemáme vo využívaní info-komunikačných technológií veľmi dobré postavenie. Je to spôsobené našou minulosťou, tento tieň sa nedá len tak ľahko prekročiť. Je našou úlohou maximálne urýchliť dobiehanie. Nepôjde to však okamžite. Je potrebné, aby sa na podnikateľskej, ale predovšetkým vládnej úrovni našli dostatočné motivačné nástroje pre urýchlenie procesu. To by naša vláda a verejné inštitúcie mohli brať do úvahy.

Oracle je globálna firma so sídlom v Spojených štátoch amerických. Medzi USA a EÚ v oblasti obchodu a podnikania silnie konkurencia, Oracle sa však vážne zviditeľňuje témou európskej integrácie. Prečo?

Sme aj európska firma. Oracle je globálna firma, no pôsobíme lokálne. Už to nie je americká firma, ale globálny subjekt, ktorý pôsobí v každej krajine lokálne. Na Slovensku sa preto správame ako slovenská firma, máme slovenský menežment, aj keď zamestnávame aj cudzincov, rešpektujeme slovenské zákony, v každom ohľade sme klasická slovenská s.r.o. Chceme preto fungovať ako slovenský občan, pomáhať tejto spoločnosti.

V rámci Európskej únie sa v diskusii o spoločenskej zodpovednosti firiem dospelo až k termínu „občianstva firmy“…

To je presne naša stratégia. Niečo ako formálne občianstvo pre firmy, samozrejme, neexistuje, správame sa však ako zodpovedný občan. Keď tu generujeme zisk, platíme dane, všetky príspevky, rešpektujeme zákony, angažujeme sa aj v iných aktivitách.

Slovenskí občania získali 1. mája ešte jedno občianstvo – európske…

My sme to občianstvo mali už dávno predtým. Už dávno sme pracovali ako európska firma. Vstup Slovenska do EÚ pre nás znamená hlavne to pozitívum, že európske občianstvo motivuje slovenské firmy, aby sa pozerali za hranice. Aktívni a dobrí podnikatelia vždy hľadali možnosti ako rozšíriť svoje aktivity v zahraničí. Tí nemajú problém s integráciou do Európskej únie. Zvyšok, väčšina, tvoriaca základ tohto segmentu, bola často spokojná s tým, čo má doma. Európska integrácia jej však otvára nové možnosti a našou úlohou je, aby sme im pomáhali zapojiť sa a uspieť v tvrdom konkurenčnom boji za hranicami.