Začínajúci podnikatelia sú v nevýhode

Čo viac zodpovedá realite – je veľa kvalitných podnikateľských nápadov a málo príležitostí na ich predfinancovanie, alebo je to naopak – finančné schémy by boli, no chýbajú sľubné biznis projekty?

Startupy sú pre nás určite zaujímavé,  ale v nejakých fázach. Banka pozerá na ucelenosť projektu, čiže kapitálovú štruktúru, samotný produkt,  rozloženie plánovaného odbytu  a dodávateľského rizika .  Ak  niekto príde s projektom, ktorý  je de facto len myšlienkou a  vlastné zdroje sú minimálne, šance na financovanie sa minimalizujú. Pokiaľ však  napríklad začínajúci podnikateľ, príde s produktom, ktorého potenciálny predaj smeruje medzi retail – občanov s vysokou pravdepodobnosťou úspechu –   alebo produktom či technológiou zameranou  na dosiahnutie úspory vo výrobných spoločnostiach, je vysoko pravdepodobné, že nájdeme potrebný kompromis a „ušijeme“ financovanie na mieru. 

Ak klient dokáže so svojimi partnermi vyskladať aspoň 20 až 30 % vlastných zdrojov, prísť s predateľným biznis plánom, má pripravenú základnú trhovú štúdiu alebo letter of intent (predbežná dohoda o odbyte) a potrebuje zainvestovať napríklad do kúpy technológie, poskytne tak primerané zabezpečenie a vieme v princípe takýto projekt podporiť.

Pri startupoch je možné  využiť aj Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, ktorá v spolupráci s komerčnou bankou, dokáže takýto projekt podporiť formou záruky, čo de facto znižuje riziko komerčnej banky

Teda neplatí, že sa banky sústreďujú na zabehnuté podniky?

Každá banka, ktorá sa venuje komerčnému firemnému bankovníctvu má oddelenie projektového financovania.  To nie je len akvizičné financovanie, či  štruktúrované financovanie a klubové financovania, ale sú to aj financovania, ktoré sa pozerajú práve aj na projekty založené na zelenej lúke, ktorých úspešná návratnosť závisí od budúceho cashflow.

Začínajúci podnikatelia majú jednu veľkú nevýhodu. Ako sme videli počas StartupAwards, nie každá prezentácia dokáže prezentovanými základnými informáciami, charizmou prezentujúceho a myšlienkou auditórium osloviť. V princípe to takto funguje aj v banke, samozrejme, je podstatná myšlienka – teda samotný projekt, ale veľmi dôležitá je aj samotná prezentácia a jej kvalita, od ktorej de facto začíname.

Máloktorý začínajúci podnikateľ rozlišuje v banke kamennú retailovú pobočku od potenciálneho vzťahového manažéra – špecialistu, ktorého zväčša nájdete na úsekoch firemného bankovníctva. Veľakrát závisí od profesionality bankového pracovníka, kam takéhoto klienta nasmeruje. Ak je to smerom k oddeleniu projektového financovania alebo firemného bankovníctva, je na dobrej ceste posunúť svoj projekt ďalej.

Vaša banka je zapojená do finančnej schémy JEREMIE. Aký je jej potenciál na Slovensku?

Je to nástroj – záruka poskytnutá banke za účelom čiastočného krytia kreditného rizika, ktorý dokáže projekt na hrane posunúť medzi schváliteľné projekty. Ide primárne o podporu mikro, malých a stredných podnikov, ktoré musia splniť presne definované kritériá. Samozrejme, nie každé odvetvie je možné podporiť takouto zárukou, na strane druhej, dokáže takáto záruka podporiť aj startup projekty, pokiaľ sú opätovne splnené niektoré základne kritériá.

V akom ste štádiu s JEREMIE?

Keďže je to nový produkt, snažíme sa školiť našich ľudí, musia s tým prísť do reálneho kontaktu. Klienti, ktorí o takúto záruku požiadali, sú spokojní nielen s cenou, ale aj bezproblémovou administráciou.

Z administratívneho hľadiska nejde o náročnejšiu procedúru?

Nie, nie je to žiadny problém. Po akceptácii  predbežnej ponuky, je klient zaradený do schvaľovacieho procesu ako každý iný, časové hľadisko je rovnaké, zmluvná dokumentácia de facto tiež.