Pakt pre rast: Členské štáty schválili posilnenie kapitálu EIB

Zdroj: Európska komisia

Európska investičná banka je úverovou inštitúciou Európskej únie a patrí členským štátom. Sprístupňuje prostriedky na financovanie investícií s cieľom plniť ciele politík EÚ. Ročne zvyčajne poskytuje pôžičky v celkovej výške 50 miliárd eur. Posilnením kapitálu o desať miliárd eur sa zvýši úverová kapacita banky o ďalších 60 miliárd eur, ktoré bude môcť poskytnúť v najbližších troch rokoch.

Úvery budú smerovať do štyroch prioritných oblastí – na podporu malých a stredných podnikov, rozvoj inovácií a zručností, čistú energiu a modernú infraštruktúru.

„Jednomyseľné rozhodnutie prijaté guvernérmi Európskej investičnej banky posilniť jej kapitálovú základňu a sprístupniť tak dodatočných 60 miliárd eur demonštruje spoločné želanie podporovať investície, ktoré budú viesť k tvorbe pracovných miest a podpore hospodárskeho rastu v Európe,“ uviedol včera (8. januára 2013) v stanovisku prezident EIB Werner Hoyer.

„Budeme pracovať s národnými orgánmi, verejnými investormi a súkromnými podnikmi, aby sme zaistili efektívne využitie dodatočných zdrojov naprieč všetkými členskými štátmi a aby sme uvoľnili výrazné súkromné investície do projektov,“ dodal.

Dodatočný kapitál zložia všetky štáty podľa štruktúry podielov jednotlivých krajín. Slovenský príspevok predstavuje 26 miliónov eur, ktorý bude uhradený v troch splátkach. Prvá 13,1-miliónová časť by mala odísť do konca marca. Zvyšné dve 6,5-miliónové odídu v rovnakom čase v nasledujúcich dvoch rokoch.

Posilnenie kapitálu EIB je jedným z opatrení vyplývajúcich z paktu pre rast, na ktorom sa lídri dohodli počas summitu v júni 2012 (EurActiv,29/12/2012). Balík okamžitých krokov v celkovom objeme 120-miliárd eur by mal pomôcť reštartovať európsku ekonomiku.

Patrí medzi ne aj realokácia nevyčerpaných 55 miliárd zo štrukturálnych fondov so zameraním na podporu malých a stredných podnikov a zamestnanosti mladých.

V lete bola spustená aj pilotná fáza nových projektových dlhopisov v objeme 5 miliárd eur na financovanie energetickej, dopravnej a informačno-komunikačnej infraštruktúry.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.