Interview: MP SR – Eurofondy majú pomôcť zastaviť aj vyľudňovanie vidieka

MPSR, Fajtova, polnohospodarstvo

 

 

  • Európska komisia 12. septembra 2006 schválila rozpočet rozvoja vidieka pre 25 členských štátov na roky 2007-1013. Tento mesiac EurActiv.sk otvoril v sekcii Regionálny rozvoj súbor liniek Vidiek a EÚ. Ako hodnotí ministerstvo informáciu, že chudobnejšie regióny dostanú len okolo 1/3 prostriedkov pre rozvoj vidieka z celkového balíka EÚ?

Rozdelenie finančných prostriedkov na cieľ Konvergencie (31 mld. eur) k celkovej výške podpory pre rozvoj vidieka v rokoch 2007-2013 (88 mld. Euro) schválil Európsky parlament ako minimálny prídel pre cieľ Konvergencie. Členské krajiny môžu túto čiastku podľa potreby zvýšiť. V návrhu Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR pre obdobie 2007-2013 je tento pomer navrhnutý takto: 98 % pre cieľ Konvergencie, 2% pre ostatné regióny.

 

  • Ako bude rozvoj vidieka a eurofondy naň vyčlenené prepojený na programy financované zo štrukturálnych a kohézneho fondu, ktoré riadi MVRR SR, pretože aj tie riešia cieľ Konvergencia, teda rozvoj zaostávajúcich regiónov?

V rámci jednotlivých operačných programov sú stanovene demarkačné línie tak, aby sa podpora na rôzne aktivity neprekrývala. V prípade Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 sa to týka aj opatrení osi 3 (Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckej ekonomiky) financovaných z EAFRD (Európsky poľnohospodárskemu fondu pre rozvoj vidieka, v novom programovacom období 2007-13 nahradí súčasný Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – EAGGF, pzn. redakcie) a opatrenie Renovácia a rozvoj obcí spolufinancovaného z fondu ERDF (Európsky fond regionálneho rozoja) v gescii MVRR. Demarkačná línia je v súčasnosti stanovená na obce do 500 obyvateľov, ktoré bude podporovať MP SR a obce nad 500 obyvateľov, ktoré bude podporovať MVRR. Avšak, momentálne k predmetnému rozdeleniu stále prebiehajú bilaterálne rokovania.

  • Aký je stav prípravy miestnych akčných skupín, (MAS), ktoré sa podľa pravidiel EU budú podieľať na spolurozhodovaní ohľadne využitia financií podporujúcich miestny aktivizmus na vidieku a koľko je na Slovensku takýchto MASiek pripravených?

MAS v zmysle kritérií pre podporu z EAFRD pre roky 2007 – 2013 ešte nie sú oficiálne vytvorene. MP SR v súčasnosti vypracováva komplexný administratívny a legislatívny rámec pre implementáciu prístupu Leader, súčasťou ktorého budú aj manuály resp. metodiky pre buduce MAS o ich vnútornom zložení či kritérií pre vypracovanie ich Stratégie. RO pre Program rozvoja vidieka plánuje vybrať na základe predložených stratégii v prvej vyzve v priebehu roka 2008 cca 10 MAS.

V súčasnosti existujú MAS typu MAS podporovaných z prístupu Leader, vypracovanie stratégii niektorých z nich bolo financovane predvstupového fondu SAPARD. Existujú však aj ďalšie „kvázi“ MAS napr. v rámci VUC Nitra. Prístup Leader bude spustený vo všetkých oblastiach SR.

  • V akých typoch aktivít, ktoré chcete podporiť z tohto programu pre rozvoj vidieka vidíte najrýchlejšiu možnosť tvorby nových pracovných miest na slovenskom vidieku a tak aj zabrániť jeho pokračujúcemu vyľudňovaniu.

V zmysle Národného strategického plánu pre rozvoj vidieka, podpora zamestnanosti je prioritou osi 3 – Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckej ekonomiky. Jej cieľom je zvýšiť zamestnanosť vo vidieckych oblastiach a podporovať rozvoj obcí. Jednotlivými prioritami je vytváranie pracovných príležitosti na vidieku, podpora vzdelávacích aktivít, obnova a rozvoj obci a vytváranie miestnych partnerstiev.