Inštitucionálne inovácie v koordinácii EU transpozície na úrovni ministerstiev

Autorka porovnáva formy a metódy koordinácie transpozície EÚ legislatívy, ktoré zaviedli jednotlivé ministerstvá vlády SR. Skúma tiež vplyv rôznych modelov na úspešnosť implementácie smerníc EÚ.

CESIUK
CESIUK

Existuje viacero teoretických pohľadov na faktory ovplyvňujúce úspešnosť byrokracie pri transpozícii noriem EÚ do národnej legislatívy. Autorka skúma inštitucionálne zmeny a inovácie v SR, pričom sa zameriava na formy a metódy koordinácie transpozície, ktoré zaviedli jednotlivé ministerstvá na vnútrorezortnej úrovni. Overuje hypotézu, že Silný koordinátor v rámci rezortu zvyšuje úspešnosť implementácie, teda jej včasnosť.

Prezentácia odznela na pracovnom seminári CESIUK, 25.3. 2010.

Celú prezentáciu nájdete na tejto linke.

Pozadie

Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie Univerzity Komenského (CESIUK) vzniklo v rámci projektu „Globálne a lokálne procesy na Slovensku: rozvoj spoločenských inovácií v podmienkach internacionalizácie Európskej únie“, podporeného z Operačného programu výskum a vývoj v rámci opatrenia 4.1 „Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji“.

REKLAMA

REKLAMA