Slovensko a Európska únia v roku inštitucionálnych zmien

Autor hodnotí pôsobenie Slovenska v EÚ v roku 2009. Zameriava sa najmä na postoje a úlohy počas volieb do EP, v procese tvorby Európskej komisie a v súvislosti so schvaľovaním Lisabonskej zmluvy.

CESIUK
CESIUK

Pôsobeniu Slovenska v Únii dominovali počas roka 2009 dve témy. Prvou bola otázka zloženia a fungovania kľúčových inštitúcií EÚ a druhou širšia reflexia prvých piatich rokov členstva v EÚ v kontexte nových politických a hospodárskych kríz.

Tento text stručne analyzuje postoje a predovšetkým úlohy SR počas volieb a po voľbách do Európskeho parlamentu, pri tvorbe Európskej komisie, ako aj v súvislosti so schvaľovaním Lisabonskej zmluvy EÚ. Krátko tiež reflektuje politické priority SR a agendu, ktorú pre integráciu nastolili energetická a hospodárska kríza. Na záver ponúka sumár podstatných tém na úspešné pôsobenie SR v EÚ v najbližšom období.

Štúdia vyšla pôvodne v publikácii Peter Brezáni (ed.) Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej Republiky 2009, Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., 2010, s. 21-34.

Celý text štúdie nájdete na tejto linke.

Pozadie

Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie Univerzity Komenského (CESIUK) vzniklo v rámci projektu „Globálne a lokálne procesy na Slovensku: rozvoj spoločenských inovácií v podmienkach internacionalizácie Európskej únie“, podporeného z Operačného programu výskum a vývoj v rámci opatrenia 4.1 „Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji“.

REKLAMA

REKLAMA