Bezpečnosť ťažby ropy a plynu v moriach: Analýza poučení z minulých nehôd

Odborníci zo Spoločného výskumného centra (JRC) skúmali dostupnosť informácií o nehodách, ku ktorým došlo pri ťažbe ropy a zemného plynu v mori a tiež frekvenciu a vážnosť zaznamenaných udalostí.

Autori skúmali súčasné zdroje informácií o nehodách a ich dostupnosť prevádzkovateľom, úradom a verejnosti. Tiež analyzovali sedem nehôd, ktoré boli buď rozsiahle alebo sa vyznačovali veľkými stratami na životoch, a poučenia, ktoré si z nich vzal priemysel i regulačné úrady. Následne ich priradili k jednotlivým fázam manažmentu rizík: prevencia, zmiernenie, pripravenosť na mimoriadne udalosti, reakcia a obnova.

V správe sú tiež zahrnuté štatistické informácie o frekvencii a vážnosti nehôd, pričom vychádzali z databázy Svetového súboru dát nehôd v pobrežných vodách (WOAD), ktorú vytvorila nórska nadácia DNV a obsahuje údaje od roku 1970.

Zo štatistickej analýzy vyplýva, že nehody v pobrežných vodách s vážnym a dlhodobými následkami nie sú tak extrémne vzácne ako sa pôvodne myslelo, prinajmenšom keď ide o zlyhania, príčiny a reťazec udalostí.

V záveroch autori zdôraznili nedostatok harmonizovaného podávania správ o nehodách v rámci EÚ, a slabý prístup k informáciám pre výskumníkov, konzultantov i verejnosť. Odporučili spoločný formát pre podávanie správ o nehodách, čím by sa umožnilo zdieľanie vedomostí a výmena nedôverných informácií. To by v konečnom dôsledku prispelo k bezpečnejšej ťažbe ropy a plynu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA