Granty pre neziskové organizácie na školenia, medzinárodné konferencie, veľtrhy, preklady

V roku 2004 sa Slovensko stane riadnym členským štátom Európskej únie. Plné členstvo však bude znamenať aj zvýšenú mieru konkurencie na otvorených trhoch.Podniky, ale aj ostatné organizácie, ktoré budú chcieť úspešne obstáť, budú musieť zavádzať inovácie.

 

Cieľom Grantovej schémy rozvoja priemyslu (GSRP), financovanej z prostriedkov predvstupových zdrojov PHARE, je pomôcť zvýšiť úroveň inovácie a získať schopnosť konkurencie na nových, oveľa väčších a súťaživejších trhoch. Komponent 2 tejto schémy – Pomoc organizáciám na podporu podnikania je určený na podporu projektov zameraných na zvyšovanie kvalifikačnej úrovne pracovníkov organizácií zameraných na podporu podnikania, komercionalizovanie výskumu a vývoja a jeho prepojenie na výrobný sektor. O grant z Komponentu 2 sa môžu uchádzať neziskové organizácie, napríklad mimovládne organizácie, organizácie na podporu rozvoja podnikania, obchodné komory alebo odvetvové organizácie a združenia.

Projekty spĺňajúce kritériá GSRP Komponentu 2 sa môžu využiť na PR kampane zamerané na vytváranie povedomia o potrebe inovácií alebo zvýšenia konkurencieschopnosti; organizovanie konferencií a seminárov na Slovensku zamerané na inovácie a zvyšovanie konkurencieschopnosti; benchmarking umožňujúci slovenským výrobcom a priemyselným odvetviam zistiť ich konkurenčnú pozíciu na základe porovnania s referenčnými hodnotami EÚ; rozvojový plán priemyselného odvetvia; školenia so zameraním na zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenských výrobných podnikov (napr. riadenie kvality, efektivita výroby, výskum a vývoj, tvorba cien, marketing); skupinové návštevy medzinárodných podujatí (napr. seminárov, veľtrhov, konferencií) v iných krajinách, náklady na prekladanie a tlmočenie priamo súvisiace s projektom.

Celkový rozpočet pre Komponent 2 GSRP je 300 000 eur. V súčasnosti je z tohto komponentu k dispozícii značný objem zdrojov. Z Komponentu 2 sa na projekty poskytujú granty do výšky 75 % nákladov, pričom výška jednotlivých grantov sa môže pohybovať od 5 000 do 10 000 eur bez ohľadu na región.

Žiadateľ musí mať zdroje na financovanie 25 % nákladov na projekt, ktoré nepokryje grant a zrealizovať projekt do 12 mesiacov od podpisu grantovej zmluvy.

Uzávierka žiadostí zostávajúcich kôl je vždy o 16. hodine v nasledovných termínoch: 20. februára 2004, 26. marca 2004, 23. apríla 2004, 22. mája 2004.

V prípade, že rozpočet GSRP sa vyčerpá pred niektorým z uvedených dátumov, všetky nasledujúce uzávierky sa zrušia. Všetky podrobné informácie o Komponente 2 GSRP sú dostupné na web stránke NARMSP: http://www.nadsme.sk.


Ďalšie články a informácie môžete nájsť v časopise Podnikanie, ktorý vydáva Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA