Stratégia rozvoja malého a stredného podnikania po roku 2005

Súčasný Viacročný program pre podniky a podnikanie, predovšetkým malé a stredné, ktorý je právnym podkladom aj pre existenciu siete EIC, sa skončí koncom roku 2005. Preto Európska únia pripravuje nový viacročný program. Európska komisia po zhodnotení doterajšej činnosti siete pripravuje návrhy na posilnenie efektívnosti jej práce.

 

Predovšetkým sa zameriava na aktualizáciu poslania siete, aby sa skvalitnila jej činnosť. Komisia otvorila diskusiu s hostiteľskými organizáciami, ako aj samotnými Euro info centrami. Závery spracované na základe zaslaných pripomienok vyjadrujú návrhy budúceho rozvoja a smerovania činnosti siete Euro info centier. Tvoria ich pripomienky samotných EIC a pripomienky hostiteľských organizácií:

  • Euro info centrá by mali byť miestami prvého kontaktu o európskych problémoch, preto by sa mali chápať ako sieť EK pre podniky;
  • mali by byť všestranné predovšetkým v kandidátskych krajinách, kde by poskytovali základné informácie;
  • v mnohých krajinách sa uvažuje o expertnom zameraní EIC na špecifické oblasti. Tieto služby by boli dobrovoľné. Niektoré národné siete EIC navrhujú zaviesť štandardnú a vyššiu úroveň služieb;
  • EIC by mali rozvíjať kooperačné služby (vyhľadávať partnerov, B2B podujatia), vytvárať konzorciá alebo klastre príbuzne zameraných EIC;
  • mali by sa stať skutočnými partnermi a navštevovať svojich klientov, aby hlbšie pochopili ich potreby, trendy a stratégie, miesto na trhu, atď.;
  • vytvárať platené služby a produkty s pridanou hodnotou,
  • služby by mali byť “šité na mieru”, prispôsobené špecifickým miestnym podmienkam MSP, odlišným od iných regiónov;
  • prioritou je slúžiť predovšetkým rozvoju malého a stredného podnikania (MSP), ale mali by plniť aj spätnú väzbu voči Komisii, na lepšie pochopenie podnikateľského prostredia v regióne;
  • mali by oslovovať špecifické cieľové skupiny, napríklad podnikateľky, mikropodniky, spolupracovať s tretími krajinami, atď.

Z geografického hľadiska i počtom sa sieť Euro info centier považuje za dostatočnú, netreba ju zbytočne rozširovať. V krajinách tretieho sveta by malo jedno EIC na región postačovať. Európska komisia odporúča analyzovať a zmeniť definíciu rôznych kategórií EIC sietí (klasické, koordinátor, asociovaný člen), – pozdvihnúť spoluprácu v rámci siete (pracovné skupiny, národné stretnutia, školenia pracovníkov a vzájomná výmena skúseností). Do budúcnosti sa vyžaduje hlbšia koordinácia, koherencia a spolupráca medzi rôznymi sieťami, rozdelenie ich kompetencií, vyjasnenie zodpovednosti a presúvanie otázok do iných sietí, pričom sieť EIC by mala zaujať postavenie koordinátora.

Komisia by mala považovať hostiteľskú organizáciu EIC za svojho skutočného partnera a ponúknuť mu “atraktívne podmienky” (vyšší finančný príspevok, menej byrokracie, konzultácie na špecifické témy), aby sa na druhej strane zdokonalili a skvalitnili vzťahy medzi hostiteľskými organizáciami a EIC.

Komisia by mala viac spolupracovať s národnými inštitúciami (vlády a parlamenty), pretože financujú niektoré podnikateľské aktivity súťažiace s činnosťou siete EIC.

Činnosť siete EIC by mala byť lepšie zviditeľňovaná pred európskymi a národnými inštitúciami, Generálnym riaditeľstvom pre podniky lobovaním u iných GR EK, vypracúvať a distribuovať viac podporných materiálov, zvýšiť rozpočet na komunikáciu, viac podporiť iniciatívu INTERACT, zabezpečiť privilegované vzťahy medzi službami EIC a Komisie.

EIC žiadajú zvýšiť celkový finančný príspevok Komisie. Umožnilo by to posilniť vzťahy a perspektívu existencie medzi hostiteľskými organizáciami a ich EIC. EIC dávajú prednosť fixnej sume na prevádzkovanie špecifických služieb a projektov. Malo by sa zaviesť aj dodatočné financovanie pre konkrétne vyhlásené projekty.

Administratíva, predkladanie správ a finančné procesy by mali byť pružnejšie. Viacročné kontrakty hostiteľských organizácií s EK by zabezpečovali väčšiu stabilitu siete, viac by motivovali personál EIC a ich snahu o perspektívne skvalitnenie služieb.


Ďalšie články a informácie nájdete v časopise Podnikanie, ktorý vydáva Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA