Zodpovedné podnikanie na Slovensku – prieskum

Pojem zodpovedné podnikanie pozná len 39% percent slovenskej verejnosti. Takmer pätina ľudí si myslí, že na Slovensku neexistujú firmy, ktoré podnikajú zodpovedne. Pre 80% respondentov je celkový profil firmy dôležitý aj pri výbere nového zamestnávateľa. Tieto výsledky priniesol kvantitatívny prieskum vnímania zodpovedného podnikania slovenskou verejnosťou, ktorý v spolupráci s agentúrou Focus uskutočnilo združenie Business Leaders Forum (BLF).

Prieskum tradične kladie otázky testujúce znalosť pojmu spoločenská zodpovednosť. Tento rok je tento pojem aktualizovaný na „Zodpovedné podnikanie“ (ZP), ktorý podľa BLF výstižnejšie charakterizuje spoločenskú zodpovednosť realizovanú firmami. Jeho znalosť potvrdilo 39% opýtaných, kým rovná polovica o ňom zatiaľ nepočula resp. nečítala. V porovnaní s prieskumom z roku 2006 znalosť pojmu stagnuje. Mierne stúpol počet tých, ktorý nevedia, či o ňom počuli alebo nie (11%).

Tento rok boli po prvýkrát do prieskumu zaradené aj otázky zisťujúce, či slovenská verejnosť pri rozhodovaní berie do úvahy aj faktory zodpovedného podnikania. Takmer 80% respondentov uviedlo, že pri hľadaní nového zamestnania zohľadňujú profil potenciálneho zamestnávateľa v oblasti zodpovedného podnikania. Rovnako až dve tretiny opýtaných deklarovali dôležitosť informáciám o zodpovednom podnikaní firmy pri rozhodovaní o kúpe jej tovarov a služieb. Výsledky prieskumu dokonca priniesli aj informáciu, že 10% z opýtaných už v minulosti prejavilo nesúhlas s nezodpovednými praktikami firiem bojkotom ich výrobkov alebo služieb.

Najčastejšie spontánne uvádzanými kategóriami v oblasti zodpovedného podnikania sú poctivosť pri podnikaní zahŕňajúca čestnosť, serióznosť, nekorupčnosť – 19% a starostlivosť a zodpovednosť voči  zamestnancom – 17%. Tieto spomínané kategórie sa umiestnili najvyššie aj pri výbere zo zoznamu najdôležitejších aktivít zodpovedných firiem, kde bola možnosť troch odpovedí. Poctivosť pri podnikaní uviedlo 51% a vhodné pracovné podmienky 46% respondentov. Celkovo je téma starostlivosť a vzdelávanie zamestnancov zastúpená najpočetnejšie.

Až 40% respondentov nemalo predstavu o tom, čo by pojem ZP mohol obsahovať. S faktom, že na Slovensku pôsobia firmy, ktoré podnikajú zodpovedne, súhlasili dve tretiny opýtaných (61%), pričom 17% si myslí, že na Slovensku takéto firmy nie sú a 21% to nevie posúdiť.

Zber dát sa konal na reprezentatívnej vzorke 1 007 respondentov dospelej populácie metódou štandardizovaných rozhovorov face to face prostredníctvom vyškolených anketárov. Prieskum realizovala agentúra Focus v dňoch 1. – 7. októbra 2008.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA