Analýza cezhraničnej spolupráce v prihraničných regiónoch V4

O analýzu cezhraničnej spolupráce rozvoja prihraničných regiónov s krajinami V4 sa opieralo aj MZV pri definovaní priorít cezhraničnej spolupráce pre naše predsedníctvo vo V4.

Vzťahy Slovenskej republiky s krajinami Vyšehradského zoskupenia a priamymi susedmi je možné charakterizovať ako priateľské a bez výrazných negatívnych historických reminiscencií avšak s vysokým potenciálom rozvoja v mnohých oblastiach.

Jednou z týchto oblastí je cezhraničná spolupráca, pričom vstupom týchto krajín do Európskej únie sa vytvorili nové impulzy a to jednak v zjednodušení prekračovania štátnych hraníc a jednak v oblasti nových finančných nástrojov na podporu cezhraničnej spolupráce zo zdrojov rozpočtu EÚ ako aj v mnohých ďalších oblastiach (napr. obchod, investície a pod.).

Samotné zadefinovanie cezhraničnej spolupráce krajín V4 však naráža na niekoľko problémov, ktorých analýze sa podrobne venuje štúdia SFPA “Analýza cezhraničnej spolupráce a rozvoja prihraničných regiónov s krajinami V4 a definovanie priorít cezhraničnej spolupráce pre predsedníctvo SR vo V4“.

Autori si v štúdií všímajú hranice s krajinami Visegrádskej skupiny, euroregióny, samosprávne kraje, mestá a obce a ďalších aktérov.


Analýzu v plnom znení si prečítajte tu.


Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA