Rodová dimenzia predvstupovej pomoci Európskej únie

Záujmové združenie žien Aspekt v spolupráci s Gender Studies (Praha) a s podporou regionálneho zastúpenia Nadácie Heinricha Bölla v Poľsku realizovalo v rokoch 2004 - 2005 rodový audit predvstupovej pomoci EÚ. Projekt bol zameraný aj na monitorovanie postojov a informácií o rovnosti príležitostí, ktoré majú k dispozícii zástupkyne a zástupcovia agentúr pracujúcich so štrukturálnymi fondmi.

 

Proces integrácie Slovenska do EÚ nám umožnil čerpať finančnú pomoc z predvstupových nástrojov EÚ. Dosiahnuté výsledky a ich dopad boli už niekoľkokrát hodnotené z najrôznejších perspektív. O dôsledkoch podporených projektov na rovnosť šancí medzi ženami a mužmi sa však nepovedalo a ani neskúmalo takmer nič.
Z výsledkov projektu je zrejmé, že problematike rovnosti šancí sa počas predvstupovej pomoci nevenovala žiadna pozornosť ani na úrovni formulovania národných priorít, ani na úrovni podporených projektov. Indikátory, ktoré by dokázali mapovať rodovú dimenziu v projektoch, úplne chýbali alebo boli zaradené len v poslednom roku čerpania predvstupovej pomoci, a to často veľmi formálne.
V projekte sme sa zamerali aj na monitorovanie postojov a informácií o rovnosti príležitostí, ktoré majú k dispozícii zástupkyne a zástupcovia agentúr pracujúcich so štrukturálnymi fondmi. Napriek tomu, že legislatíva pre štrukturálne fondy požaduje aj hodnotenie a monitorovanie dopadov na rovnosť šancí, informovanosť zainteresovaných je len minimálna.


Celý text analýzy bol uverejnený na portáli www.aspekt.sk.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA