Rómovia na ceste do Európskej únie

Analýza sa zaoberá príčinami migrácie Rómov zo Slovenska a postojmi rómskej komunity k Slovensku, integrácii a k Európskej únii.

Migráciu je možné vo všeobecnej rovine vnímať ako prechod človeka, rodiny, či celých sociálnych skupín z jedného sociálneho prostredia do iného. Jej príčin je nespočetne mnoho, všeobecne však možno povedať, že ich najväčšia časť súvisí s poruchami v štruktúre spoločnosti, z ktorej ľudia odchádzajú.

Rozhodnutie migrovať je jednou z možných životných stratégií riešenia aktuálnych a budúcich problémov v danom sociálnom prostredí odchodom z tohto prostredia. Tento odchod môže mať vo všeobecnosti dve príčiny – sociálne prostredie človeka vylúči a jemu neostáva nič iné, iba hľadať domov niekde inde. Príkladom môžu byť vynútené odchody disidentov za komunistického režimu (Vašečka, I., 2002). Človek sa tiež môže sám rozhodnúť odísť a jeho odchod má podobu odlúčenia sa od pôvodného prostredia. V tomto prípade sa nám zas ponúka príklad tzv. brain drain, keď sa vysokoškolsky vzdelaní, prevažne mladí ľudia rozhodnú opustiť prostredie, v ktorom nenachádzajú dostatočné uplatnenie svojich schopností. Procesy vylučovania aj odlučovania prebiehajú obyčajne súbežne, vzájomne sa podmieňujú.

Migrácia Rómov do krajín Európskej únie je jedným z príkladov migrácie rodín, či elých komunít zo Slovenska, a más svoje špecifické črty a príčiny. Z hľadiska majority má podobu odlučovania sa Rómov od prostredia, v ktoré im poskytlo domov, je chápaná ako dôkaz ich nelojálnosti a dostala hanlivé označenie „etnoturistika“, vedená motorom bezpracne získať prostriedky z bohatších sociálnych fondov krajín Európskej únie (EÚ). Z hľadiska rómskej komunity je zas migrácia dôsledkom diskriminácie v spoločnosti, latentného i otvoreného rasizmu a nedodržiavania ich ľudských a menšinových práv.

Celý text analýzy

Analýza bola uverejnená v časopise OS.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA