Ženy na trhu práce na Slovensku

Analýza skúma vzdelanostnú úroveň na Slovensku, venuje sa problematike zamestnanosti a zamestnaneckej segregácie, nerovnakého odmeňovania a nezamestnanosti na Slovensku z pohľadu rodovej rovnosti. Prináša konkrétne návrhy na dosiahnutie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami na pracovnom trhu.

 

Ženy a vzdelanie

Vzdelanostná úroveň žien a mužov je na Slovensku vyrovnaná: podiel vysokoškolákov je u obidvoch pohlaví približne rovnaký, stredoškolské vzdelanie s maturitou má výrazne viac žien ako mužov. Zo štruktúry študentov stredných a vysokých škôl vyplýva, že ženy prejavujú väčší záujem o humanitné, pedagogické a ekonomické smery štúdia, muži zasa o technické. Takéto rozloženie záujmu dievčat a chlapcov je dlhodobé a ani v poslednom období sa neprejavil nijaký zásadný zvrat v tejto tendencii.

Zamestnanosť a zamestnanecká segregácia

Angažovanosť žien na trhu práce je na Slovensku vysoká, ženy tvoria 46 % zo všetkých pracujúcich v národnom hospodárstve. V rokoch 1997-2002 narástol tento podiel o 4,5 %, a to napriek tomu, že produktívny vek je u žien definovaný ako v priemere o 5 rokov kratší (dôchodkový vek pre mužov bol do roku 2002 stanovený na 60 rokov, pre ženy na 57 plus odpis rokov za narodené deti). V roku 2002 sa prijala koncepcia dôchodkovej reformy, založená na postupnom vyrovnaní dôchodkového veku žien a mužov.

V štruktúre zamestnanosti sa prejavujú významné rozdiely medzi ženami a mužmi. Ženy častejšie pracujú na skrátený úväzok a v tzv. nestabilných zamestnaniach (dočasná, príležitostná alebo sezónna práca), aj keď v poslednom období sa ukazuje posilňovanie žien v stabilnom zamestnaní. Rozdiely sa prejavujú aj podľa sektora – ženy sa viac angažujú vo verejnom sektore, kde tvoria viac ako polovicu pracovníkov, v súkromnom sektore majú iba 41 % podiel.

Medzi podnikateľmi tvoria ženy iba okolo 25 %, a to tak medzi podnikateľmi bez zamestnancov, ako aj medzi podnikateľmi so zamestnancami. Iná je situácia v rámci skupiny vypomáhajúcich členov domácnosti v rodinnom podniku, kde zastúpenie žien presahuje 70 %.

Medzi mužmi a ženami sa prejavuje značná horizontálna i vertikálna zamestnanecká segregácia. Doménou žien sú služby, tretí sektor národného hospodárstva, kde je zamestnaných viac ako 70 % pracujúcich žien. V niektorých odvetviach a profesiách pokročila feminizácia natoľko, že ženy tvoria okolo 80 % pracujúcich (zdravotníctvo a sociálna starostlivosť, školstvo, ľahký priemysel alebo obchod a reštauračné služby). Všetky tieto odvetvia majú mzdu hlboko pod priemernou mzdou v hospodárstve SR. Niektoré profesie sa stali čisto ženskými, napr. učiteľky v materských školách, zdravotné sestry, úradníčky na nižších postoch či predavačky.

Prejavuje sa aj vertikálna segregácia spočívajúca v tom, že na vyšších stupňoch riadenia sú ženy zastúpené oveľa menej. Na všetkých ministerstvách a úradoch tvoria ženy medzi všetkými zamestnancami väčšinu (v priemere takmer 60 %), no v riadiacich pozíciách majú omnoho nižšie zastúpenie (27 %). Dokonca aj vo feminizovaných odvetviach sú v riadiacich pozíciách prevažne muži.

Nerovnaké odmeňovanie a nezamestnanosť

Mzdy žien sú v priemere o 25 % nižšie ako mzdy mužov, u niektorých skupín tento rozdiel narastá až na viac ako 30 % (ženy stredného veku, zákonodarcovia a vedúci pracovníci, ale aj nižší administratívni pracovníci).
V dôsledku nízkych miezd žien sú dôchodky žien omnoho nižšie ako dôchodky mužov. To v situácii, keď je veľa starších žien osamelých, vytvára riziko ohrozenia chudobou.

Vývoj nezamestnanosti v SR neprejavuje z hľadiska rodov závažné odchýlky. Všeobecne vysoká nezamestnanosť postihuje obidve pohlavia približne rovnako, dokonca v posledných 3 rokoch je u žien nižšia (18,7 ku 18,9 bodov). Zo všetkých evidovaných nezamestnaných tvoria ženy 45,7 %. Platí to aj v prípade dlhodobo nezamestnaných. Jediný výraznejší rozdiel je podľa rodinného stavu: u žien sú oveľa viac zastúpené vydaté ženy.

Vo vývoji zamestnanosti a nezamestnanosti sa prejavujú značné regionálne rozdiely; disproporcie sa prejavujú aj v rámci populácie žien – niektoré skupiny sú na trhu práce nadštandardne znevýhodnené, najmä rómske ženy a ženy s nižšou kvalifikáciou.

Návrhy

V záujme dosiahnutia rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami na pracovnom trhu treba:

 • podporiť prístup žien k rozhodovacím funkciám a ich povyšovanie do funkcií spojených s právomocami, a to zavedením dočasných kvót pre ženy na takýchto postoch, a to predovšetkým vo verejnej či štátnej sfére;
 • účinne stimulovať zamestnávateľov, aby ženám zverovali rozhodovacie pozície a nedali sa odradiť tým, že ženy sú potenciálne matky;
 • vypracovať špeciálne podporné programy pre najviac ohrozené skupiny žien. Vzhľadom na regionálnu diferencovanosť by sa aj k riešeniam malo pristupovať regionálne;
 • posilniť zastúpenie žien v sociálnom dialógu – medzi zamestnávateľmi i v odboroch -, aby sa aj ich špecifické problémy dostávali na rokovania tripartity, resp. posilniť mechanizmy v oblasti sociálneho partnerstva v tom smere, aby sa otázkami rovnosti zaoberali systematicky;
 • zabezpečiť materskú dovolenku primeranej výšky a s vyššou rodičovskou dávkou a rodičovské voľno (ktoré si musí vybrať aj otec);
 • zvýšiť počet dostupných zariadení starostlivosti pre deti, ktoré obom rodičom uľahčia zosúladenie zamestnania a rodiny;
 • v rámci podpory prístupu žien k funkciám uvažovať v zamestnávateľských organizáciách o kvótach;
 • zmeniť štruktúru zamestnanosti, ktorá je v súčasnosti rodovo diferencovaná; v záujme toho sú potrebné vzdelávacie a rekvalifikačné programy zamerané špecificky na ženy.


Analýza bola uverejnená na portáli ASPEKT.sk v decembri 2005. 

1 Comment

 • My v spolocnosti Trust Fin Financial Services ponúkame pôžicky s úrokom 3%. Náš každodenný život závisí od penazí. Žijeme vo svete, kde je peniaze velmi dôležité a bez neho sa stáva tažké. Financná podpora je potrebná na to, aby viedol normálny moderný život, ak nie luxusný život. V Južnej Afrike môže byt priemerný plat mužov postacujúci na pokrytie výdavkov svojej rodiny pocas daného mesiaca. V takomto scenári je tažké šetrit peniaze a zlepšit svoj život. Toto je miesto, kde sa dostanú úvery.

  Úvery vytvorili banky a financné inštitúcie na poskytovanie pôžiciek v hotovosti pre ludí, ktorí ju potrebujú. Niekedy aj pri niektorých základných potrebách budete musiet požicat peniaze. Môžete sa rozhodnút prechod na další krok vo svojom živote, nákupom auta, alebo môže byt dobrý dom, alebo zacat nové podnikanie, alebo dokonca íst na svetové turné pre vaše svadobné výrocie. Pre tieto druhy výdavkov nie je možné ušetrit z jeho platu. Preto si môžete požicat pôžicku v hotovosti od banky alebo akéhokolvek údajného financného ústavu.

  Zo všetkých typov úverov existujú dva druhy úverov, ktoré sú populárne. Sú to krátkodobé úvery – známe ako Payday Loans a dlhodobé pôžicky, všeobecne známe ako osobné pôžicky.

  (Pošlite nám e-mail s týmto e-mailom: trustfinfinancialservices001@gmail.com
  Pre viac informácií…………..)

  Payday úvery nie sú nicím iným ako malými hotovostnými úvermi, kde si môžete požicat peniaze až do výšky R5000, aby ste splnili krátkodobé hotovostné krízy a splácali za pár mesiacov. Na druhej strane, získaním osobných úverov si môžete požicat velké sumy penazí a minút ich na splnenie Vašich požiadaviek, ako napríklad kúpit si svoje snovové vozidlo alebo nový nábytok alebo rozšírit svoju firmu, alebo dokonca pre vašu konsolidáciu dlhu. Kedže osobné úvery sú dlhodobé pôžicky, doba splácania úveru bude dlhšia.

  Potrebujete financnú pomoc, ak áno Odošlite nám email s týmto e-mailom: trustfinfinancialservices001@gmail.com
  Pre viac informácií…………..

  Robíme pôžicky na bývanie, aj ked ste na ciernej listine alebo v revízii dlhu
  Robíme osobné pôžicky až do výšky R3.5 milióna, aj ked ste na ciernej listine alebo v revízii dlhu
  Robíme financovanie z automobilov aj v prípade, že ste na ciernej listine alebo v revízii dlhu
  Robíme 2. dlhopisy, domáce zlepšenia a konsolidacné úvery
  Robíme aj Svadobný financný úver

  Hotovost vo vašom úcte do 24 hodín
  Rýchly a lahký bezpapierový proces
  Bezplatný mesacný výpis prostredníctvom e-mailu alebo SMS
  Ochrana poistenia zákazníkov pre váš pokoj

  Robíme osobné pôžicky až do výšky R3.5 milióna, aj ked ste na ciernej listine alebo v revízii dlhu

  Takže si myslíš, že potrebuješ žraloka úveru? Sú skutocne také zlé veci? Ak áno, tento clánok vám môže pomôct zmenit názor. Navrhujeme tiež bezpecnejšie možnosti, ktoré vám pomôžu získat peniaze, ktoré potrebujete. Aj ked si myslíte, že by ste mohli potrebovat žraloka úveru, sme tu, aby ste dokázali, že nie. V skutocnosti sú tu 4 sakra dobré dôvody, aby ste nikdy nepoužili úverový žralok – a co môžete urobit namiesto toho nájst bezpecný alternatívny úver.

  Úver až do 5.000.000,00 RAND, aj ked ste na ciernej listine alebo v revízii dlhu

  Robíme pôžicky na bývanie, aj ked ste na ciernej listine alebo v revízii dlhu
  Robíme osobné pôžicky až do výšky R3.5 milióna, aj ked ste na ciernej listine alebo v revízii dlhu

  Robíme financovanie z automobilov aj v prípade, že ste na ciernej listine alebo v revízii dlhu
  Robíme 2. dlhopisy, domáce zlepšenia a konsolidacné úvery
  Robíme aj Svadobný financný úver.

  Potrebujete financnú pomoc, ak áno Odošlite nám email s týmto e-mailom: trustfinfinancialservices001@gmail.com
  Pre viac informácií…………..

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA