Pesticídy a genetické riziká

Doc. Ing. Anna Trakovická, CSc., z FAPZ SPU v Nitre, hovorí o rizikách genetických mutácií v súvislosti s používaním pesticídov.

ni baco belohorska kozlik
ni baco belohorska kozlik

Vo vystúpení okrem iného konštatuje, že genetický materiál je vysoko organizovanou štruktúrou živých organizmov, je veľmi konzervatívny, relatívne vysoko stabilný, ale aj kovariantný – prípadné zmeny svojej štruktúry zahŕňa do reduplikácie a kopíruje ich ďalej. Náhodné a potom trvalé zmeny (mutácie) sa v prirodzenom prostredí vyskytujú zriedka, no nie výnimočne a charakter mutácií je náhodný, väčšina z nich má tendenciu byť pre organizmus selekčne nevýhodná.

V závere porovnáva výhody a nevýhody používania pesticídov a GMO z pohľadu genetického rizika.

Príspevok zaznel na konferencii Trvalo udržateľné využívanie pesticídov, ktorá sa konala 16. marca 2007 v Nitre. Podujatie organizovala europoslankyňa Irena Belohorská (NI).


Prezentáciu (ppt) môžete nájsť na tejto linke.

Ďalšie zdroje

REKLAMA

REKLAMA