Pesticídy a genetické riziká

Doc. Ing. Anna Trakovická, CSc., z FAPZ SPU v Nitre, hovorí o rizikách genetických mutácií v súvislosti s používaním pesticídov.

Vo vystúpení okrem iného konštatuje, že genetický materiál je vysoko organizovanou štruktúrou živých organizmov, je veľmi konzervatívny, relatívne vysoko stabilný, ale aj kovariantný – prípadné zmeny svojej štruktúry zahŕňa do reduplikácie a kopíruje ich ďalej. Náhodné a potom trvalé zmeny (mutácie) sa v prirodzenom prostredí vyskytujú zriedka, no nie výnimočne a charakter mutácií je náhodný, väčšina z nich má tendenciu byť pre organizmus selekčne nevýhodná.

V závere porovnáva výhody a nevýhody používania pesticídov a GMO z pohľadu genetického rizika.

Príspevok zaznel na konferencii Trvalo udržateľné využívanie pesticídov, ktorá sa konala 16. marca 2007 v Nitre. Podujatie organizovala europoslankyňa Irena Belohorská (NI).


Prezentáciu (ppt) môžete nájsť na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA