Garancia minimálneho príjmu a reformy sociálnych štátov v Európe

Autor v prezentácii skúma miesto garancie minimálneho príjmu v sociálnych systémoch v Európe a charakterizuje situáciu na Slovensku.

CESIUK
CESIUK

Autor v prezentácii definuje miesto garancie minimálneho príjmu v sociálnych systémoch vybraných európskych krajín a skúma jej zmeny v procese reformy sociálnych systémov.

Príspevok nájdete na tejto linke.

Pozadie

Príspevok odznel na pracovnom seminári CESIUK, 25.2.2010.  

Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie Univerzity Komenského (CESIUK) vzniklo v rámci projektu „Globálne a lokálne procesy na Slovensku: rozvoj spoločenských inovácií v podmienkach internacionalizácie Európskej únie“, podporeného z Operačného programu výskum a vývoj v rámci opatrenia 4.1 „Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji“.

REKLAMA

REKLAMA