Sociálna inklúzia – inovačný potenciál konceptu a jeho aplikácie

Autor hodnotí inovačný potenciál konceptu "sociálnej inklúzie" v spoločneskovednom výskume a pri praktickej formulácii sociálnych politík.

Autor definuje sociálnu inklúziu ako proces, ktorý zabezpečuje, aby tí, ktorí sú v riziku chudoby a sociálnej exklúzie (vylúčenia) získali príležitosti a nevyhnutné zdroje na to, aby mohli plne participovať na ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote a mali takú životnú úroveň a blahobyt, ktorý je považovaný za obvyklý v spoločnosti, v ktorej žijú. Zabezpečuje im väčšiu účasť na rozhodovaní, čo ovplyvňuje ich životy a prístup k základným právam.

V príspevku ďalej ponúka prehľad dôvodov pre využívanie tohto konceptu v rámci sociálneho výskumu, jeho inovačný potenciál. V závere stručne zhrnul kritiku konceptu.

Celú prezentáciu nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA