Euro-Turci: most alebo trhlina medzi Tureckom a Európskou úniou?

Autori sa vo svojej komparatívnej štúdii, porovnávajúcej nemeckých a francúzskych Turkov, snažia vyhnúť sa stereotypnej prezentácii týchto Euro-Turkov v ich domovine a krajinách, v ktorých žijú. Štúdia vychádza z rozsiahleho kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu, uskutočneného v Nemecku a Francúzsku Centrom pre výskum migrácie koncom roka 2003 a začiatkom roka 2004.

Migranti tureckého pôvodu a ich potomkovia v Európe vytvárajú pomerne heterogénnu skupinu osôb v závislosti od ich súčasných ekonomických, politických, kultúrnych a náboženských dispozícií.

Jedným z predpokladov štúdie je, že Euro-Turci budú zároveň výrazne podporovať i brániť tureckému členstvu v EÚ. Výskum sa preto zameral na skúmanie toho, či sa Euro-Turci, žijúci v Nemecku a Francúzsku, môžu stať hybnou silou alebo prvou líniou pre Turecko v procese integrácie do Európskej únie. Identifikuje sociálne, politické a kultúrne prejavy tureckej diaspóry, týkajúce sa turecko-európskych vzťahov. Prostredníctvom hodnotenia verejnej mienky medzi tureckými skupinami v západnej Európe sa štúdia usiluje aj určiť, či by tieto komunity mohli ponúknuť nové perspektívy a možnosti pre formovanie otvorenejšej a demokratickejšej spoločnosti v Turecku.

V tejto fáze výskum ukázal, že v procese migrácie sa objavujú tri skupiny Euro-Turkov:

  • spojovacie skupiny (spriaznené s „materskou“ i „hosťovskou“ krajinou)
  • odtrhnuté skupiny (stále silne orientované na materskú krajinu)
  • asimilované skupiny

Štúdia, založená na prieskume literatúry a štruktúrovaných interview, ukazuje, ako Euro-Turci prejavujú skutočnosť, že európanstvo nie je predpísanou identitou, ale kontinuálnym procesom bytia a stávania sa.

Text analýzy v anglickom jazyku nájdete na stránke Centre for European Policy Studies.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA