Priviesť Európu do práce

Dokument skúma úlohu flexibility pri aktivizovaní nevyužitého potenciálu európskych trhov práce.

CEPS, logo
CEPS, logo

 

Lisabonská stratégia si stanovila za cieľ dosiahnuť do roku 2010 viac ako 70% celkovú zamestnanosť, respektíve 60% zamestnanosť žien a 50% zamestnanosť starších pracovníkov. O päť rokov neskôr participácia na trhu práce o niečo narástla (zo 62,2% v 1999 na 64,3% v 2003), no je stále nízka – v EÚ-15 a o to viac v EÚ-25.

Štúdia CEPS publikovaná v septembri 2006 Annou Turmann hodnotí problémy spojené s flexibilitou a efektivitou trhov práce v Európe. Príliš mnoho ľudí nie je zamestnaných a trh nedokáže vyrovnať nezamestnanosť ponukou nových pracovných miest. Kľúčovou otázkou tak je, ako je možné zvýšiť flexibilitu a ako môže súkromný sektor prispieť k skvalitneniu trhu práce.

Štúdia tiež skúma vývoj participácie na trhu práce v EÚ v rozdielnych typoch zamestnaní, v rozličných vekových skupinách i podľa pohlavia a úrovne vzdelania. Mimoriadnu pozornosť venuje typom povolaní, v ktorých sa uplatňujú tzv. marginalizované skupiny. Skúma problematiku nesúladu existencie nezamestnaných ľudí a súčasne voľných pracovných miest, rozdielny prístup členských krajín k reakcii na fluktuácie trhu a príspevok súkromného sektora k reintegrácii dlhodobo nezamestnaných ľudí.


Plnú verziu štúdie nájdete v anglickom jazyku na tejto linke, je možné zakúpiť si aj tlačenú verziu.

Ďalšie zdroje

REKLAMA

REKLAMA