Reflexie inovačných aktérov ako metodologická inšpirácia

Autor analyzuje teoretické modely inovácie, a o nich opreté návody na praktickú činnosť, obsiahnuté v tzv. Frascati a Oslo manuáloch. Pozornosť venuje aj operacionalizácii inovácie v štatistických zisťovaniach.

Spoločenská prax venuje najväcšiu pozornost inovacným procesom v podnikoch (firmách). V prehľadovej štúdii sa venujeme analýze Frascati a Oslo manuálov, ktoré slúžia politickým aktérom inovacných procesov ako strategické nástroje. Pomocou nich uvažujú, tvoria dokumenty a rozhodnutia. Jadrom manuálov sú teoretické modely inovácie. O ne sa opierajú návody na praktickú činnosť. Manuály sú tiež teoretickým východiskom praktických empirických výskumov inovácií.

Pozornosť sústreďujeme tiež na operacionalizáciu inovácie v štatistických
zisťovaniach. Existuje oblasť základného výskumu inovácií, ktorá berie veľký zreteľ na praktický rozmer spoločenských inovácií. V štúdii ukazujeme ako výskum kriticky reflektuje, napríklad, teoretické modely spomínaných
manuálov a veľmi zásadným spôsobom konštruktívne ovplyvňuje celý myšlienkový vývoj o spoločenských inováciách.

Metodologická reflexia (ktorej súčasťou sa snaží byť táto štúdia) celej tejto spleti vzťahov má spätne prínos pre teoretické (akademické) bádanie nad spoločenskými inováciami.

Celý text štúdie, uverejnenej pôvodne v žurnáli Sociálne a politické analýzy, nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA