Zamestnanosť a konkurencieschopnosť – kľúčová úloha vzdelávania

Autor sa pozerá na prepojenie medzi kvalifikáciou a zamestnanosťou v kontexte Lisabonskej agendy.

 

Po viac ako polovici desaťročia je jasné, že EÚ nesplní svoj ambiciózny cieľ stať sa do roku 2010 „najkonkurencieschopnejšou ekonomikou“. Text pripravený riaditeľom CEPS sa pozerá na často zabúdaný aspekt: súvislosť medzi kvalifikáciou a zamestnanosťou, centrálny prvok v lisabonských cieľoch. Kľúčovým problémom Európy v oblasti zamestnanosti nie je ani tak štruktúra trhu práce, ale nedostatočná úroveň kvalifikácie v populácii.

Štúdia konštatuje, že vyššie investície do rozvoja kvalifikácií obyvateľstva v EÚ by mali, okrem iného, priamy dopad na mieru zamestnanosti. V tejto oblasti je možné zaznamenať určitý pokrok v dôsledku všeobecného nárastu investícií do vzdelávania, ktorý sa udial za posledné desaťročia.

Toto „automatické“ zlepšovanie kvalifikácie však postupuje pomaly. Od roku 2000 nenastala takmer žiadna akcelerácia, a na konci desaťročia sa nedosiahne pravdepodobne žiaden zo špecifických cieľov stanovených v Lisabonskej agende.


Plné znenie dokumentu nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA