Inovácie vo vrejnom sektore Slovenska. Prípadové štúdie

Autori monografie skúmajú na prípadových štúdiách zavádzanie sociálnych inovácií do verejného sektora na Slovensku, dôvodom a dôsledkom tohto procesu.

CESIUK
CESIUK

Verejný sektor sa často vníma ako skostnatený monolit, ktorý si žije svojím vlastným životom a pravidlami, ktoré sa ťažko reformujú. Preto sa na prvý pohľad môže zdať skúmanie inovácií vo verejnom sektore ako nevhodná, ba dokonca až zbytočná výskumná problematika.

Ak vôbec niekedy tento pohľad na verejný sektor zodpovedal realite, tak dnes určite realite nezodpovedá. Verejný sektor je pod vplyvom jeho interného, ako aj externého prostredia, ktoré ho formuje a podnecuje k zmene. Vo verejnom sektore nájdeme dynamické tímy jednotlivcov, ktorí sami hľadajú spôsoby, ako zlepšiť svoju prácu, prípadne sú inšpirovaní svojimi kolegami zo zahraničia alebo z iných inštitúcií verejného sektora na Slovensku, a zavádzajú inovácie.

Pravidelné voľby a zmena politického vedenia príslušných rezortov znamená iný pohľad na mnohé otázky spojené s organizáciou verejného sektora a reguláciami rôznych oblastí nášho života. Politici tak tiež prinášajú podnety
na inovácie vo verejnom sektore. Slovensko je zároveň členom viacerých nadnárodných inštitúcií, kde patria napríklad Európska únia či OECD. Záujem o členstvo v nich, prípadne plnenie dohodnutých pravidiel, si niekedy vyžaduje meniť zaužívané pravidlá a budovať na nich implementáciu. V neposlednom rade môže byť podnetom na inovácie vo verejnom sektore stav verejných financií a tlak na šetrenie.

Okrem aktérov inovácií a podnetov na zmenu je možné skúmať inovácie aj z ďalších pohľadov – naplnenia základných definičných znakov akejkoľvek zmeny vo verejnom sektore tak, aby sme danú zmenu mohli definovať ako inováciu, ďalej je možné skúmať dosahy inovácií, politickú ekonómiu, jej presadenia či jej udržateľnosť a pod.

Z týchto viacerých uhlov pohľadu a skúmania inovácií vo verejnom sektore na Slovensku pozeráme na inovácie aj v predkladanej monografii. Na danej monografii pracovali viacerí autori, pričom väčšina z nich pôsobí v Ústave verejnej politiky a ekonómie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Uvedenej problematike sa venovali v rámci projektu Centra excelencie spoločenských vied, ktorý vznikol na tejto univerzite.

Plné znenie publikácie nájdete na tejto linke.

Pozadie

Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie Univerzity Komenského (CESIUK) vzniklo v rámci projektu „Globálne a lokálne procesy na Slovensku: rozvoj spoločenských inovácií v podmienkach internacionalizácie Európskej únie“, podporeného z Operačného programu výskum a vývoj v rámci opatrenia 4.1 „Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji“.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

REKLAMA

REKLAMA