Poplatky za poskytovanie informácii

Zákon 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám v § 21 stanovuje, že výška poplatku za poskytnutú informáciu nesmie prekrociť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Práve výška poplatkov za poskytnutie informácií je často nástrojom samospráv ako sťažiť občanom prístup k informáciám, resp. žiadajúceho občana za jeho „zvedavosť“ potrestať. Preto nás zaujímalo, ako sa samosprávy s touto otázkou vysporiadali.

Zo strany samospráv často zaznievajú sťažnosti, že zákon 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám znamená pre ne nadmerné finančné a personálne zaťaženie. Je to naozaj tak? Aj na túto otázku sme sa snažili odpovedať našim monitoringom.
V monitoringu sme sa zamerali na sledovanie nasledujúcich parametrov:

– výška poplatku, do ktorej sa úhrada za poskytnutie informácie odpúšťa

– poplatok za informáciu poskytnutú na liste formátu A4, A4 obojstranne, A3 a     A3 obojstranne

– poplatok za informáciu poskytnutú ako zvukový záznam a videozáznam

– poplatok za informáciu poskytnutú na dátovom nosiči (disketa, CD)

– celkovo vybrané množstvo finančných prostriedkov za poskytnuté informácie v roku 2006

– celková výška finančných prostriedkov za poskytnuté informácie v roku 2006, ktoré boli žiadateľom o informácie odpustené

Zber údajov sa uskutočnil v novembri 2007 a sledovanú vzorku zahŕňalo 22 miest a mestských častí väčších ako 5 tisíc obyvateľov a 18 obcí a mestských častí menších ako 5 tisíc obyvateľov.

Celkové znenie analýzy nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA