Analýza dobrovoľníckej práce mladých Európanov

15. novembra 2004 sa na zasadaní ministrov členských krajín EÚ zodpovedných za mládež hovorilo o dobrovoľníckej práci mladých ľudí. Rada ministrov pre mládež na záver diskusie prijala odporúčania pre podporu takýchto aktivít mladých. Na ich základe členské štáty vypracovali národné správy, ktoré mapujú túto oblasť na ich úrovni. Analýzy Európskej komisie zhŕňa výsledky národných správ.

Analýza poukazuje na fakt, že nie vo všetkých členských štátoch majú vlády vypracované a riadia sa podľa presných stratégií pre podporu mládežníckej dobrovoľníckej činnosti. Ukazuje sa napríklad, že táto činnosť funguje lepšie v krajinách, kde jej na jej podporu vytvorený aj vhodný a najmä adresný legislatívny rámec, čiže tam, kde majú zákony, špeciálne vytgvárajúce podmienky pre dobrovoľnícku prácu mladých ľudí.

V mnohých členských štátoch EÚ si vlády nie dostatočne uvedomujú význam dobrovoľníckej činnosti mladých ľudí a preto tam chýba aj efektívna koordinácia všetkých vládnych a mimovládnych inštitúcií a orgánov. Vlády by mali prijímať špecifickejšie a viac na mieru šité opatrenia na podporu tejto činnosti mládeže s osobitným zameraním na tých mladých, ktorí pochádzajú z hendikepovaného prostredia a teda prirodzene nemajú dostatok príležitostí (vrátane neformálnej kvalifikácie) zapájať sa do dobrovoľníckej činnosti.

Dobrovoľníka práca by mala byť chápaná aj ako vhodné premostenie vzdelania a zamestnania. Preto treba viac podporovať takú dorbovoľnícku činnosť, ktorú možno chápať ako neformálnu prípravu na budúce zamestnanie, ktorá poskytuje nové možnosti vzdelávania sa a zvyšovania kvalifikácie. Navyše je táto práca vítaným a dôležitým prejavom mladých ľudí, ktorý svedčí o ich záujme zúčastňovať sa na živote spoločnosti ako takej, ale aj regionálnych či miestnych spoločenstiev.


Analýzu v plnom znení nájdete v anglickom jazyku tu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA