Hlavné dokumenty EÚ v oblasti vzdelávania

Podpora vzdelanosti patrí medzi priority Európskej únie. Dokazuje to aj existencia postu člena Európskej komisie pre vzdelávanie, ktorým je v súčasnosti Slovák Ján Figeľ. Vzdelávanie je považované za najdôležitejší nástroj na dosiahnutie globálnej konkurencieschopnosti, ale aj odstránenia vylúčenia zo spoločnosti. Hoci oblasť vzdelávania je prioritne záležitosťou členských štátov, aj samotná únia sa v nej významne angažuje predovšetkým ako „poradca“ a motor medzinárodnej spolupráce.

Na zasadnutí Európskej rady v Lisabone v marci 2000 bol pre Európsku úniu stanovený nový strategický cieľ na ďalšie desaťročie – vybudovať konkurencieschopnú a dynamickú ekonomiku založenú na vedomostiach, s väčšou sociálnou súdržnosťou a s vyššou mierou zamestnanosti. Prijatá bola komplexná stratégia zameraná na dosiahnutie nasledujúcich cieľov:

● prechod k ekonomike a spoločnosti založenej na vedomostiach (proces

štrukturálnej reformy a dokončenie budovania vnútorného trhu)

● modernizácia európskeho sociálneho modelu, najmä investovaním do ľudí

a bojom proti sociálnej izolácii

● udržanie zdravého ekonomického prostredia a ekonomického rastu

aplikáciou vhodnej makroekonomickej politiky.

Tieto ciele rozvíjali závery ďalších dvoch summitov v Göteborgu (marec 2001) a Madride (marec 2002) a ich realizáciu definuje niekoľko dokumentov EÚ. 


Na tomto mieste nájdete štúdiu, ktorá vám predstaví hlavné dokumenty Európskej únie v oblasti vzdelávania.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA