Využitie Open Source softvéru v školstve

Oblasť vzdelávania by mala byť prvoradým záujmom celej spoločnosti, pretože práve ona je do značnej miery zodpovedná za formovanie toho, akým spôsobom bude smerovať. Nie je tajomstvom, že napriek snahe jednotlivých pedagógov sa úroveň a status slovenského školstva v mnohých ohľadoch nachádza v situácii, ktorá je vzdialená želanému stavu.

Nedostatok finančných prostriedkov nie je jediným problémom školstva, no dá sa predpokladať, že zvýšenie rozpočtu zabezpečí lepšie vybavenie a ohodnotenie školského sektora, čo v konečnom dôsledku umožní kvalitnejšie vzdelávanie a teda budúcnosť vedomostnej spoločnosti.

Ak sa neuvoľnia prostriedky zo štátneho rozpočtu, musíme uvažovať o alternatívnych riešeniach danej situácie. Za jeden z týchto prístupov možno považovať aj využitie open source softvéru v školských zariadeniach. 

Open source softvér na jednej strane úplne zadarmo a na druhej strane je už natoľko rozvinutý, že dokáže plnohodnotne nahradiť komerčné riešenie. To sú dôvody, ktoré nás nútia skúmať možnosti jeho využitia v školských zariadeniach. Modelovú situáciu, uplatnenia Open Source softvéru, ktorá zhodnotí predpokladané úspory, a zároveň zaručí minimálne takú funkčnosť, akú sme mali k dispozícii v prípade komerčného softvéru načrtáva aj nasledovná analý


Kompletný text analýzy nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA