Nové pohyby v regióne južného Kaukazu

Región južného Kaukazu, ktorý tvoria tri nezávislé štáty – Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko, je súčasťou Spoločenstva nezávislých štátov s množstvom konfliktov miestneho a regionálneho charakteru.

Vzhľadom na nepokoje, ktoré pretrvávajú v regióne, sa ekonomiky týchto postsovietskych krajín, napriek bohatším prírodným zdrojom, kvalitnému ľudskému potenciálu a neuveriteľným dvojčíselným prírastkom, nachádzajú na zozname chudobných krajín sveta.

Po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991 ekonomiky všetkých troch zakaukazských republík zaznamenali výrazné úpadky. V roku 1992 HDP Arménska zaznamenal pokles približne 42 %, v Gruzínsku bol úpadok výraznejší okolo 45%, kým v Azerbajdžane 23 %. Po 3 – 4 rokoch poklesu, ktorý bol spôsobený vysokou previazanosťou medzi niekdajším Ruskom a satelitnými štátmi – členmi Sovietskeho zväzu, sa všetky tri ekonomiky vydali na cestu hospodárskeho rozvoja, keď ich prírastky HDP v ďalších rokoch rástli jednociferným a následne dvojcifernými číslami.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA