Reformná atmosféra stále pod bodom mrazu

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil výsledky prieskumu HESO - Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v druhom polroku 2007. Projekt HESO vytvára platformu, kde sa ekonómovia, analytici, sociológovia, politológovia, právnici, odborní žurnalisti, podnikatelia, zástupcovia stavovských organizácií, akademickej obce a tretieho sektora pravidelne vyjadrujú ku kvalite a dôležitosti vybraných ekonomických a sociálnych reforiem zákonodarnej a výkonnej moci, ako aj k rozhodnutiam verejných inštitúcií v SR.

Podľa názoru hodnotiacej komisie 50 odborníkov bol druhý polrok 2007 z hľadiska reformnej atmosféry, resp. prínosu opatrení k sociálno-ekonomickému rozvoju krajiny neúspešný. Od nástupu súčasnej vlády k moci pozorujeme výrazný pokles akceptácie(miery súhlasu) prijímaných ekonomických a sociálnych opatrení zo strany oslovených odborníkov, čo viedlo k tomu, že od ostatných parlamentných volieb dosahuje HESO- Rating polroka zatiaľ iba negatívne hodnoty.

K tomuto ratingu viedlo i hodnotenie zmien  v zdravotníctve. Pozitívne hodnotili analytici dve opatrenia:

  • zúženie okruhu osôb povinných podávať ročné zúčtovanie poistného a
  • zavedenie degresívnej obchodnej prirážky na lieky

Neutrálne hodnotenie si vyslúžila minimálna sieť nemocníc. Analytici kladne hodnotili zníženie normy na počty lôžok(čo vytvára priestor na ich redukciu), kritiku zožalo  zvýhodnenie štátnych zariadení.

Ďalšie opatrenia však získali výrazne negatívne hodnotenie:

  • znovuzavedenie odporúčacích lístkov
  • povinná pracovná zdravotná služba
  • zastavenie transformácie nemocníc a
  • zákaz zisku pre zdravotné poisťovne

Celkovo bolo najpozitívnejšie hodnoteným opatrením vstup Slovenska do schengenského priestoru, sprístupnenie katastra nehnuteľností na internete,  a spustenie elektronických služieb Obchodného registra SR.

Najnegatívnejšími opatreniami boli, okrem spomínaných zdravotníckych reforiem, zmeny v II. dôchodkovom pilieri a umožnenie výstavby diaľnic na nevykúpených pozemkoch.


Výber niektorých komentárov k uvedeným opatreniam v zdravotníctve ako aj kompletné znenie analýzy nájdete na tejto stránke.

 

 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA