Vízia zdravotníctva či údržba platnej legislatívy

Analytici zverejnili pripomienky k legislatívnym zmenám, ktoré ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Vízia zdravotníctva to nie je, väčšina prípadov je iba "údržbou platnej legislatívy", konštatuje HPI.

15. augusta 2007 predstavili analytici Health Policy Institute pripomienky k legislatívnym zmenám, ktoré ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania a na ktoré slovenská verejnosť dlho čakala.

HPI očakával, že po roku vládnutia bude predstavená vízia zdravotníctva. Vo väčšine prípadov navrhované zmeny predstavujú iba údržbu platnej legislatívy. Navrhované zmeny sú nekoncepčné, väčšinu z nich zrejme iniciovali pripomienky zo sektora, ktoré však neboli pred zapracovaním kriticky zhodnotené.

Vyberáme hlavné pripomienky HPI:

 • Návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti:
 1. upravuje informovaný súhlas v rozpore s medzinárodným dohovorom
 2. hrozí uzatvorením siete pre všeobecných lekárov, stomatoló­gov, gynekológov a nemocnice cestou tzv. rajonizácie
 3. znovuzavádza povinnosť odporúčaní na vyšetrenie u špecialistov
 4. centralizuje citlivé osobné údaje v NCZI v rozpore s Ústavou SR a medzi­národnými dohovormi
 • Návrh novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia:
 1. rozšírenie rozsahu preventívnych prehliadok o vyšetrenia má spornú medicínsku opodstatnenosť a nákladovú efektívnosť
 2. zmenv procesu kategorizácie povedú k nevykonateľnosti zákona a stlmia motiváciu výrobcov na znižovanie cien
 3. presunutie rozhodovania o rozsahu hradenej starostlivosti na Úrad verejného zdravotníctva SR (očkovanie)
 4. presun viacerých indikácií kúpeľnej starostlivosti do okruhu lepšie hradených výkonov a rozšírenie kompetencií na ich predpisovanie všeobecným lekárom
 5. dopadová analýza v rozpore so skutočnosťou popiera finančné dopady návrhu zákona
 • Novela zákona o poskytovateľoch
 1. kľúčová je najmä návrhom na zrušenie transformácie štátnych nemocníc na akciové spoločnosti, kde.
 • Návrh novely zákona o zdravotnom poistení
 1. má ambíciu zjednodušiť ročné zúčtovanie poistného, avšak rozširuje počet výnimiek, t.j. zužuje okruh osôb povinných podávať ročné zúčtovanie a platiť odvody. Pre ostatných zostáva ročne zúčtovanie rovnako komplikované ako dosiaľ.
 • Novela nariadenia vlády o minimálnej sieti

Pozitíva:

 1. zníženie celkového normatívu pre lôžka na Slovensku,
 2. opustenie chybnej metodiky pri zohľadňovaní migrácie
 3. stanovenie siete koncových nemocníc.

Negatíva:

 1. nedôslednosť normatívu (nesedia súčty riadkov a stĺpcov, posilňujú sa nepotrebné kapacity)
 2. koncept pevnej siete 42 nemocníc (vybratých na základe neznámych kritérií)
 3. absencia analýzy vrátane analýzy dopadov (povinnosť vybudovať nových 65 oddelení bez vyriešeného financovania a bez zhodnotenia, či sú vôbec také oddelenia potrebné)

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA