Nakladanie s obalovým odpadom

Obalový priemysel je vystavený tlaku ekologických občianskych iniciatív a svetovej mienky, a preto výrobcovia obalov hľadajú kompromisné riešenia medzi požiadavkami spotrebiteľov na funkčnosť obalov a požiadavkami na životné prostredie.

Posudzovanie vplyvu obalov na životné prostredie je súčasťou hodnotenia ich životného cyklu. V programoch odpadového hospodárstva a zákone o odpadoch je uprednostňované využitie obalového odpadu ako druhotnej suroviny pred ich odstránením (spaľovaním, ukladaním na skládkach).

Recyklácia použitých obalov a opätovné využívanie recyklovaných obalových odpadov sú dôležitou súčasťou presadzovania trvalo udržateľného rozvoja v odpadovom hospodárstve. Zužitkovanie obalového odpadu predpokladá disciplinovaný separovaný zber za aktívnej účasti obyvateľstva. Predchádzanie vzniku netriedeného odpadu smerujúceho na skládku a zodpovedné nakladanie s druhotnými surovinami z obalových odpadov by malo byť prirodzenou súčasťou života na Slovensku. Tejto problematike, ako aj možnostiam jej riešenia sa venuje nasledovná analýza.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.

Ďalšie zdroje

REKLAMA

REKLAMA