Nakladanie s obalovým odpadom

Obalový priemysel je vystavený tlaku ekologických občianskych iniciatív a svetovej mienky, a preto výrobcovia obalov hľadajú kompromisné riešenia medzi požiadavkami spotrebiteľov na funkčnosť obalov a požiadavkami na životné prostredie.

Posudzovanie vplyvu obalov na životné prostredie je súčasťou hodnotenia ich životného cyklu. V programoch odpadového hospodárstva a zákone o odpadoch je uprednostňované využitie obalového odpadu ako druhotnej suroviny pred ich odstránením (spaľovaním, ukladaním na skládkach).

Recyklácia použitých obalov a opätovné využívanie recyklovaných obalových odpadov sú dôležitou súčasťou presadzovania trvalo udržateľného rozvoja v odpadovom hospodárstve. Zužitkovanie obalového odpadu predpokladá disciplinovaný separovaný zber za aktívnej účasti obyvateľstva. Predchádzanie vzniku netriedeného odpadu smerujúceho na skládku a zodpovedné nakladanie s druhotnými surovinami z obalových odpadov by malo byť prirodzenou súčasťou života na Slovensku. Tejto problematike, ako aj možnostiam jej riešenia sa venuje nasledovná analýza.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA