Obehová ekonomika nie je voľbou, ale povinnosťou

Na Slovensku sa objavili prvé lastovičky, stratégia pre obehové hospodárstvo však chýba.

„Cirkulárna ekonomika, nazývaná aj obehové či zelené hospodárstvo, je nový ekonomický model, ktorý predstavuje protiklad terajšieho modelu – lineárnej ekonomiky,“ píše sa v brožúre Slovensko a cirkulárna ekonomika.

V apríli 2017 ju vydal slovenský Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN).

Mimovládna organizácia v brožúre vysvetľuje výhody obehovej ekonomiky a mapuje výzvy pre Slovensko.

Súčasný systém je neudržateľný

„Podstatou zisku súčasného systému ´zober-vyrob-zahoď´ je predovšetkým vysoká spotreba neobnoviteľných surovín, čo logicky nemôže fungovať dlhodobo,“ píše INCIEN.

„Keď k tomu pridáme iné negatívne faktory ako využívanie lacnej pracovnej sily z rozvojových krajín, populačnú explóziu, narastajúci konzum a devastujúci vplyv človeka na životné prostredie, terajší systém môžeme oprávnene považovať za neudržateľný.“

Lineárna ekonomika je podľa INCIEN neudržateľná z ekonomického, ekologického aj sociálneho hľadiska.

Zmena nie je voľbou, ale povinnosťou

Cirkulárny model naopak zaistí konkurencieschopnosť krajín, ich stabilný ekonomický rast a zdravé životné prostredie.

„Výnos v obehovej ekonomike je založený na efektívnom využívaní prírodných zdrojov dosiahnutom účinným zhodnocovaním použitých materiálov, produktov a komponentov,“ vysvetľuje brožúra.

„Táto systémová zmena nie je pre ľudí voľbou, ale povinnosťou.“

Objavili sa prvé lastovičky

Zavedenie obehového hospodárstva si podľa INCIEN vyžaduje spoluprácu spotrebiteľov, dizajnérov a materiálových expertov, vývojárov, firmy a investorov, ako aj tretí sektor, akademikov a politikov.

INCIEN konštatuje, že niektorí jednotlivci, firmy, neziskové organizácie, obce a ministerstvá už začali proces zmeny nastavenia a vnímania systému.

Mimovládka však pripomína, že „environmentálne povedomie občanov nie je dostatočné a pojem cirkulárna ekonomika/obehové hospodárstvo je pre väčšinu z nich stále veľkou neznámou.“

Slovensku chýba stratégia

Vláda síce v programovom vyhlásení z apríla 2016 naznačila prechod na „nízkouhlíkové hospodárstvo“, zatiaľ však nemá v rukách žiadnu špeciálnu stratégiu, detailný harmonogram či transparentné financovanie, ktoré sú pre túto komplexnú zmenu zásadné, píše sa v brožúre.

„Na otázku, aký podiel v rámci hospodárstva Slovenskej republiky momentálne prislúcha cirkulárnemu modelu, odpoveď nepozná nikto,“ spresňuje INCIEN.

Neznámy je aj potenciálny počet „zelených“ pracovných pozícií, ktoré by obehová ekonomika priniesla a ktoré by naopak zničila.

Odporúčania pre štát

Brožúra ponúka niekoľko príkladov zo obehovej ekonomiky. V závere uvádza odporúčania pre štát, ktoré by mali viesť k rozvoju obehovej ekonomiky. INCIEN navrhuje

  • posilnenie rámca politiky s úmyslom urýchliť presadzovanie obehového hospodárstva vo všetkých hospodárskych odvetviach, poskytnutie ďalšej pomoci miestnym podnikom a zvýšenie investícií do verejných systémov výskumu a vzdelávania;
  • stimuláciu akademickej obce a škôl s cieľom podporiť obehové hospodárstvo, zvýšenie informovanosti spotrebiteľov a malých a stredných podnikov o výhodách obehového hospodárstva;
  • zvýšenie miery recyklácie (vrátane kompostovania) a využívania ekodizajnu v sektore malých a stredných podnikov, stimulácia opatrení na efektívne využívanie zdrojov;
  • podporu ekologických investícií, zjednodušenie prístupu k financovaniu, presadzovanie financovania výskumu a rozvoja medzi malými a strednými podnikmi.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA