Reformovanie environmentálnych daní a škodlivých dotácií: výzvy a príležitosti

Inštitút pre európsku environmentálnu politiku vydal prehľad otázok reformy environmentálnych daní a dotácií škodlivých pre prostredie a načrtol nedávny vývoj v EÚ. Poukazuje aj na potenciálnu rolu 7. EAP, ktorý by v týchto agendách mohol pomôcť.

Finančná a ekonomická kríza  zamerali novú pozornosť na environmentálnu fiškálnu reformu (EFR), vrátane environmentálnych daní a dotácií škodlivých pre životné prostredie. Avšak pokrok naprieč EÚ zostáva variabilný, rovnako ako početné príležitosti pre zlepšenie hospodárskych stimulov.

Environmentálna fiškálna reforma ponúka viaceré prínosy, okrem iného aj zvýšenie dodatočných daňových výnosov, ktoré by mohli pomôcť vyrovnať rozpočty a naplniť ambície pre udržateľnosť v čase šetrenia. Zároveň implementuje princíp znečisťovateľ platí.

Pri správnom navrhnutí a realizácii EFR je možné vyhnúť sa negatívnym vplyvom na konkurencieschopnosť a tiež pomôcť vyvolať prechod  na zdrojov efektívnu, zelenú ekonomiku podporujúcu pracovné miesta, rast a inovácie. Siedmy environmentálny akčný plán (7. EAP), ktorý obsahuje zameranie na EFR, môže pomôcť stimulovať ďalší pokrok v tejto oblasti.

Špecifické opatrenia by mohli obsahovať:

  • Snahu zlepšiť implementáciu relevantných politík EÚ, ktoré obsahujú trhovo založené nástroje(napr. rámcová smernica o vode, eurovignette, zdanenie energií, smernica o zodpovednosti)
  • Určenie pridanej hodnoty EÚ v rámci nových trhovo založených nástrojov (napr. uhlíková daň, odpadová politika)
  • Preskúmanie posilnenej spolupráce pre nové nástroje tam, kde je nemožné dosiahnuť jednohlasnosť
  • Podpora rozvoja plánov pre reformu škodlivej subvencie a štruktúrované podávanie správ o pokroku v kontexte európskeho semestra.

Celý dokument v anglickom jazyku nájdete tu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA