Kolektív autorov

Ovzdušie 05-03-2013

Lesy EÚ uchovávajú emisie CO2 vypustené za 9 rokov

V európskych lesoch sa uchováva približne 9 900 miliónov ton uhlíka. To sa rovná CO2, ktoré celá EÚ vypustí v priebehu 9 rokov. Zalesnené plochy ale nie sú súvislé, čo negatívne ovplyvňuje biodiverzitu.
Doprava 10-01-2013

Elektromobily vyhovujú zvykom európskych vodičov

Väčšina súčasných vzorcov šoférovania a parkovania vodičov v Európe je podľa prieskumov Spoločného výskumného centra EK v súlade s využitím elektromobilov .

Európa je na rade viesť novú energetickú revolúciu

EÚ je síce globálnym lídrom v politikách energetickej efektívnosti, ale stále je ďaleko od plného využitia ich prínosov. Uviedli to signatári z koalície za šetrenie energiou.
Poľnohospodárstvo 06-11-2012

Už žiadne bianko šeky pre poľnohospodárstvo

Ďalšia fáza Spoločnej poľnohospodárskej politiky zrejme bude pokračovaním bianko šekov vo forme dlhodobých poľnohospodárskych dotácií, čo je výsledok, ktorý bude pre verejnosť úplne nepochopiteľný, tvrdí šesť európskych ochranárskych skupín.
Ekonomika 18-05-2010

Reforma rozpočtu EÚ

"Kríza a jej dôsledky budú katalyzátorom reforiem a zmien, vrátane komplexnej reformy rozpočtu Európskej únie," uvádza Zborník príspevkov z konferencií a seminárov Národného konventu o Európskej únii 2009.
Podnikanie 17-05-2010

Podnikatelia zostavili zoznam želaní

Podnikateľská aliancia Slovenska v spolupráci s Americkou obchodnou komorou v SR pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami skoncipovali zoznam požiadaviek, ktoré majú viesť k zlepšovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku.
Ekonomika 25-06-2008

Správa o globálnej korupcii 2008

Transparency International (TI) je medzinárodná mimovládna nezisková organizácia zameraná na problémy transparentnosti a korupcie na medzinárodnej a národnej úrovni. TI je celosvetovým hnutím s exkluzívnym zameraním na uvedené fenomény. TI spolu s národnými pobočkami, ktorých je v súčasnosti viac ako 80, sa usiluje o transparentné prostredie vo verejnom aj súkromnom sektore.
Vonkajšie vzťahy 28-09-2007

OECD: Vyššie vzdelanie prínosom aj pre ľudí s nižším

Ľudia s vyšším vzdelaním sú prínosom aj pre tých, ktorí vzdelávanie ukončia skôr. Samozrejme, že v prvom rade zvyšujú vlastné šance na uplatnenie sa na trhu práce, ale rozšírenie vysokoškolského vzdelania neohrozuje pracovné šance ani pre menej kvalifikovaných ľudí. Tvrdí to najnovšia výročná Správa OECD o vzdelávaní.
Ekonomika 05-07-2007

Vplyv systému obchodovania s emisiami na konkurencieschopnosť

Obavy z ohrozenia konkurencieschopnosti patria medzi najväčšie bariéry výraznejšieho obmedzenia emisií CO2 z priemyselnej výroby.
Kultúra a médiá 04-07-2007

Prieskum k výberu kandidáta na Európske hlavné mesto kultúry

Ministerstvo kultúry SR zorganizovalo v júni 2007 prieskum, cieľom ktorého bolo zistiť, aký je na Slovensku záujem kandidovať na Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) a ako sa mestá so záujmom o túto kandidatúru pripravujú na výber. V roku 2013 bude európskym hlavným mestom kultúry jedno francúzske a jedno slovenské mesto.
Budúcnosť EÚ 06-06-2007

Budúcnosť Európy – cestovná mapa k novej Zmluve

Riešenie krízy prijímania Ústavnej zmluvy je možné vtedy, ak sa budú politickí lídri koncentrovať na skoncipovanie krátkeho textu, ktorý by priniesol nevyhnutné zmeny, aby EÚ fungovala lepšie a efektívnejšie ako doteraz. Rozdelená Európa predstavuje riziko pre prijatie akéhokoľvek kroku na riešenie ústavnej krízy.

Európska komisia hodnotí vývoj „e-Business“ pravidelne každý rok

Od roku 2003 vydáva Riaditeľstvo Európskej komisie pre podnikanie a priemysel každý rok správu, ktorá podrobne monitoruje vývoj v oblasti priemyslu informačných a komunikačných technológií (IKT) v rámci celej Európskej únie.

e-Business W@tch: Správa o rozvoji elektronického priemyslu

Riaditeľstvo Európskej komisie pre podnikanie a priemysel vydáva každý rok správu, ktorej cieľom je mapovať rastúci potenciál elektronického priemyslu (informatizácie) v rôznych oblastiach ekonomiky v rozšírenej Európskej únii a krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru.
Vzdelávanie 06-11-2006

Matematika i slovenčina robí žiakom problémy

Štátny pedagogický ústav zverejnil zaujímavú publikáciu, ktorá je analýzou prieskumu zručností a vedomostí 10-ročných žiakov základných škôl v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra. Ukazuje sa, že oba predmety patria medzi málo obľúbené a žiaci s nimi objektívne majú dosť veľké problémy.
Vzdelávanie 02-10-2006

Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť – súhrnná analýza

Pokiaľ ide o konvergenciu Slovenskej republiky k „starej“ Európskej únii (EÚ-15), SR má nedostatky predovšetkým v ukazovateľoch miery celkovej nezamestnanosti, miery dlhodobej nezamestnanosti a miery zamestnanosti starších osôb, počtu absolventov tretieho stupňa vzdelávania zameraného na vedu a technológie a účasti dospelej populácie na celoživotnom vzdelávaní. Údaje o nezamestnanosti pritom vykazujú vysokú mieru korelácie s úrovňou vzdelania.
Vonkajšie vzťahy 13-09-2006

Súhrnná správa OECD o stave vzdelanosti 2006

Správa o stave vzdelanosti obsahuje údaje o vyučujúcich, politických činiteľoch, študentoch a ich rodičoch, ako aj úplný prehľad údajov prakticky o všetkých kvantitatívnych a kvalitatívnych aspektoch vzdelanosti a politiky vzdelávania v krajinách OECD, ako aj v mnohých partnerských krajinách, ktoré nie sú členmi OECD.
Vzdelávanie 12-08-2006

Digitálna gramotnosť Európanov je stále veľký problém

Európsky štatistický úrad Eurostat nedávno zverejnil ďalšiu zo svojich pravidelných analýz stavu pripravenosť členských krajín EÚ na budovanie a rozvoj vedomostnej spoločnosti. Táto analýza sa zamerala na úroveň digitálnej gramotnosti a ukazuje, že schopnosť využívať počítač a internet je ešte stále veľkou prekážkou modernizácie európskych krajín.

Úspešné projekty elektronickej demokracie

„Elektronická demokracia“ alebo e-Democracy je proces, v ktorom je využívanie demokratických práv občanov podporené využívaním moderných informačno-komunikačných technológií (ICT).
Vonkajšie vzťahy 03-07-2006

OECD predstavuje moderné školské a univerzitné budovy

Správne dizajnované školy a univerzitné zariadenia môžu zvýšiť kvalitu vzdelávania a jej dosahované úrovne.
15-03-2006

Spis Miloševič

Magazín Transitions Online pripravil súbor informácií o zosnulom srbskom lídrovi Slobodanovi Miloševičovi.
Vonkajšie vzťahy 02-03-2006

Indikátory vedy a techniky 2006

Americká agentúra publikovala indikátory popisujúce niektoré z najdôležitejších aspektov vývoja vedy a techniky od roku 1990.
Ekonomika 28-02-2006

Odporúčania pre klimatickú politiku USA

Štúdia washingtonského inštitútu podáva pätnásť odporúčaní, ako môžu USA pozitívne prispieť k zmiereniu globálneho otepľovania a prispôsobeniu sa zmeneným klimatickým podmienkam.
Vonkajšie vzťahy 24-02-2006

Predpoveď výdavkov na zdravotníctvo a dlhodobú starostlivosť v OECD

Verejné výdavky na zdravotníctvo a dlhodobú starostlivosť v krajinách OECD budú v 2050 dvojnásobné.
22-02-2006

Politická klíma v Bielorusku pred prezidentskými voľbami

Štúdia sa zameriava na preskúmanie politickej atmosféry v Bielorusku pred blížiacimi sa prezidentskými voľbami. Hodnotí verejnú mienku, očakávania ľudí v súvislosti s predpokladanými výsledkami volieb a vplyv občianskej spoločnosti a činnosti mimovládnych organizácií v Bielorusku na volebný výsledok.