Europarlament chce byť efektívnejší

Na prvom zasadnutí novej pracovnej skupiny začali europoslanci diskutovať o možnostiach reformy práce Európskeho parlamentu a jeho väčšom zviditeľnení v očiach občanov.

Pozadie

Európsky parlament je jedinou inštitúciou EÚ priamo volenou občanmi. Hoci dostáva v prieskumoch Eurobarometra pomerne vysokú dôveru respondentov, často krát sa ozývajú hlasy, že jeho práca je málo viditeľná, občania nepoznajú dosť dobre jeho kompetencie a pôsobenie.

Nový predseda EP Hans-Gert Pöttering nastupoval do svojej funkcie aj s cieľom zreformovať fungovanie Parlamentu. Za týmto účelom sa lídri politických skupín 15. februára 2007 dohodli, že vytvoria pracovnú skupinu pre reformu Parlamentu. Predsedá jej socialistická europoslankyňa Dagmar Roth-Behrendt, každá skupina do nej menovala jedného zástupcu. Nezaradených poslancov EP zo Slovenska zastupuje Irena Belohorská.

Na prvom stretnutí diskutovali členovia skupiny najmä o mandáte a zložení pracovnej skupiny.

Otázky

Prvá predbežná správa s návrhmi rozpočtového charakteru pre rozpočet na rok 2008 by sa mala predložiť, ak je to možné, do septembra 2007. Záverečná správa by sa mala predložiť najneskôr do júna 2008. Návrhy budú konzultované a predložia sa kompetentným orgánom na rozhodnutie a zavedú sa včas pred európskymi voľbami v roku 2009.

Pracovná skupina sa sústredí na nasledujúce otázky:

 • Prehodnotenie práce výborov v týchto oblastiach:
 • spolurozhodovací postup, „lepšia tvorba právnych predpisov“, komitológia, vyhodnocovanie vplyvu, transpozícia a uplatňovanie vo vnútroštátnom práve, zjednodušenie, plánovanie, zmierovací výbor;
 • štruktúra, mandát (dĺžka trvania, právomoci) a zloženie výborov by sa mali prehodnotiť z hľadiska uskutočniteľnosti;
 • lepšia koordinácia medzi výbormi a delegáciami.
 • Plénum
 • Živšie a zaujímavejšie organizovanie diskusií v pléne.
 • Efektívnejšie spracovanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v pléne.
 • Výročná diskusia o prioritách Parlamentu po príprave v Konferencii predsedov, sprevádzaná stratégiou v oblasti komunikácie.
 • Zavedenie diskusie o „stave Únie“.
 • Opatrenia na rozšírenie povinnosti Rady a Komisie informovať v pléne.
 • Opatrenia na zvýšenie účasti poslancov počas dôležitých plenárnych schôdzí.
 • Posilnenie mediálneho o diskusie a mediálneho vplyvu diskusií Parlamentu a jeho rozhodnutí.
 • Časový harmonogram – pracovné tempo – mnohojazyčnosť
 • Lepšia primeranosť priebehu prác výborov, skupín a pléna.
 • Optimalizácia časového harmonogramu schôdzí s cieľom lepšieho využitia prostriedkov, ktoré sú k dispozícii (hlavne v oblasti tlmočenia).
 • Prehodnotenie súčasnej praxe obnovy parlamentných funkcií v polovici legislatívneho obdobia.
 • Medziinštitucionálne vzťahy
 • Prehodnotenie účinnosti rámcovej dohody s Komisiou, úlohy Parlamentu ako spoluzákonodarcu a spoludržiteľa rozpočtovej právomoci, ako aj štruktúry a súčasnej organizácie vzťahov Parlamentu s Radou.
 • Ďalšie otázky
 • Pracovná skupina urýchlene – najneskôr pred letom – predloží návrh týkajúci sa transformácie Podvýboru pre ľudské práva a Podvýboru pre bezpečnosť a obranu na plnoprávne parlamentné výbory.
 • Pracovný skupina sa môže zaoberať doplňujúcimi témami, ktoré nie sú zahrnuté v tomto mandáte.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA