Priority EÚ na 2007: reagovať na výzvy globalizácie

Generálna tajomníčka Komisie Catherine Day predstavila priority európskej exekutívy na rok 2007. EÚ sa má podľa nich zamerať na odpovede na výzvy globalizácie, len tak sa vyhne protieurópskemu obratu vo verejnej mienke.

Krátka správa

Catherine Day 27. februára 2007 vyhlásila, že EÚ musí pozitívne reagovať na možnosti, ktoré ponúka globalizácia. Len tak ubezpečí občanov, že budúcnosť Európy je formovaná v zhode s ich záujmami.

Catherine Day označila niekoľko priorít:

  • Vytvorenie „vedomostnej spoločnosti“ a zabezpečenie trvalého rastu prostredníctvom Lisabonskej stratégie, ktorá podľa nej funguje „tak dobre, že ani nie je potrebné aby sa o nej diskutovalo ako o samostatnej časti agendy na jarnom zasadnutí Rady“;
  • zabezpečenie, aby si EÚ udržala svoj smer v boji proti klimatickým zmenám a za udržateľný rast;
  • riešenie prepojených problémov demografických zmien a migrácie;
  • pokračovanie v snahách zvýšiť presvedčenie občanov o relevantnosti EÚ, aby mali členské krajiny dôveru pre realizáciu potrebných inštitucionálnych reforiem.

V kontexte vonkajších výziev poukázala na:

  • Podporu Komisie pre pokračovanie kola obchodných rokovaní z Doha;
  • potrebu zvážiť budúcnosť boja proti klimatickým zmenám po roku 2012, kedy vyprší platnosť Kjótskeho protokolu, ako aj zameranie sa na spôsoby „prispôsobenia sa problémom, ktoré vyvolajú klimatické zmeny“;
  • k otázke Kosova poznamenala, že Komisia považuje balkánske krajiny za perspektívnych členov EÚ, čo je treba dať regiónu jasne najavo.

Vo vzťahu k vnútornému fungovaniu Komisie C. Day poznamenala, že sa európska exekutíva prispôsobuje kultúre „lepšej regulácie“, ktorú je teraz potrebné preniesť aj do Parlamentu a Rady.

Day dodala, že chce „poprieť mýtus, že Komisia nevydáva legislatívu“. Zdôraznila, že hoci exekutíva EÚ už nevydáva toľko harmonizujúcej legislatívy ako v minulosti, pôsobí v inej oblasti, nakoľko veľké množstvo harmonizujúcej legislatívy už bolo zavedené v predchádzajúcom desaťročí, alebo skôr.

Nakoniec odpovedala na otázku, či je postavenie Komisie v súčasnosti slabšie, ako kedysi: „Hlasovanie „nie“ otriaslo dôverou a Komisia musí vziať vážne do úvahy odkaz, že má navrhovať politiky, s ktorými sa ľudia dokážu identifikovať“. Dodala však, že Komisia je v únii 27 členských krajín silnejšia, pretože je zložité nájsť konsenzus s 27 členmi, a Komisia je inštitúciou, ktorá vždy hľadá konsenzus“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA