V4 “je ako stvorená” na daňové podvody

Krajiny strednej Európy čelia problémom s podvodmi na DPH veľkých rozmerov. Väčšina z nich prebieha medzi nimi navzájom.

Najväčší problém v našom priestore sú daňové úniky na DPH, na ktoré by sme sa mali zamerať, hovorí Jiří Žežulka z českého finančného riaditeľstva.

Rozdiel oproti iným únikom spočíva v tom, vysvetľuje Žežulka, že ak chce subjekt krátiť daň z príjmu FO a PO musí mať reálny základ dane a reálnu ekonomickú činnosť, zatiaľ čo pri DPH takúto činnosť nepotrebujete. Česká republika sa preto aktuálne zameriava na risk manažment práve v oblasti DPH.  

Pripomína, že kľúčová je v tomto prípade rýchlosť reakcie. „Proti nám nestoja legitímni podnikatelia, ale organizované kriminálne skupiny špecializované na krátenie DPH. Títo ľudia načakajú na to, až príde regulárny daňový kontrolór, informuje ich o začatí daňovej kontroly, vezme si podklady a začne ich prechádzať. Tieto subjekty existujú 14 dní alebo mesiac a jediným cieľom je skrátiť DPH a zmiznúť.“

Na Slovensku je situácia podobná. Podľa štatistík je Slovensko druhým najhoršie si počínajúcim štátom v EÚ pokiaľ ide o výber DPH.

Prezident Finančnej správy SR František Imrecze súhlasí, že čas a reakcia je v prípade DPH kritická. Pomôcť by mala aj špecializovaná jednotka finančnej polície, ktorá dokáže rýchlejšie reagovať. Avizuje aj nové opatrenia, ktoré v prvom rade zacielia na odhad rizikových daňových subjektov pri registrácii na DPH.

Jiří Žežulka upozorňuje, že zle je na tom celá V4, o niečo lepšie si počína len Poľsko. „V4 je stvorená pre daňové úniky. Máme rovnaký alebo podobný legislatívny základ, máme podobné právne prostredie, blízky jazyk. Daňový únik sa dá zorganizovať veľmi rýchlo," hovorí Žežulka.

Imreczce  potvrdzuje, že viac ako 70 % identifikovaných podvodov na DPH sa odohráva práve s našimi susediacimi krajinami, napríklad v Maďarsku sú to typicky poľnohospodárske komodity. Identifikovať úniky je niekedy o to ťažšie, že pri tzv. karuselových podvodoch s účasťou viacerých subjektov ide o kombináciu skutočných a fiktívnych tovarov.

„Sme vďační, že EÚ vytvára rámec pre spoluprácu, nie je to ale dosť pretože V4 má špecifické podmienky“, pokračuje Žežulka.

Cezary Krysiak z poľského Ministerstva financií očakáva od Európskej komisie v oblasti výberu daní „dobrú analytickú prácu“, ktorá pomôže rozpoznať niektoré problémy a ukáže možnú cestu.

Vo Varšave už začali s veľkým programom reforiem na daňovej administratíve, čo bude poľská odpoveď na odporúčania z európskeho semestra.

Európsky semester a odporúčania Európskej komisie sa týkajú aj Slovenska, kde Komisia pomenovala problémy pri výbere DPH aj priamych daniach.

„Všetky navrhované opatrenia sa dajú vidieť v politickom aj technickom svetle. Politicky sú niektoré ťažko predateľné a technicky ťažko realizovateľné, menšie finančné administratívy potrebujú viac času," vysvetľuje Jana Herková z Ministerstva financií SR.

Dobrá prax

Jedno zo všeobecne platných odporúčaní Európskej komisie je, že členské štáty by sa mali snažiť presunúť daňové zaťaženie z tých oblastí, kde najviac brzdia rast, do oblastí ako sú spotrebné dane, environmentálne dane a dane z majetku, približuje Gaëtan Nicodeme z Generálneho riaditeľstva (GR) Európskej komisie pre dane a colnú úniu.

V spoločnej správe GR pre dane a colnú úniu a GR pre hospodárske a menové veci o daňových reformách v členských štátoch je možné nájsť príklady dobrej praxe v EÚ pokiaľ ide o efektivitu výberu daní.

Niektoré finančné správy sa napríklad pri auditoch sústreďujú na špecifické kategórie ľudí s veľmi vysokými príjmami alebo naopak tých, ktorí deklarujú veľmi malé príjmy.

Ďalším príkladom je využívanie informácií tretích strán, keď finančná správa už pred podaním daňového priznania vie, akú vysokú daň by mal daňovník zaplatiť. Podobne, aj predvyplnené daňové priznania znižujú počet únikov a sťažností.

Niektoré krajiny v EÚ, medzi nimi už aj Slovensko, obmedzujú platby hotovosťou, keď je nad určitú sumu povinné, aby platba prebehla elektronicky. Nuansou tohto prístupu je, že subjekt platiaci v hotovosti je spoluzodpovedný v prípade, že sa druhá dopustí daňového podvodu.

V Taliansku sa zase snažia úrady porovnávať deklarovaný príjem so spotrebou konkrétnych ľudí cez elektronické platby.

Exitujú však aj pozitívne motivácie. V Belgicku štát motivuje napríklad robotníkov, aby prešli zo šedej do legálnej ekonomiky.

Čoraz viac administratív zvažuje behaviorálnu ekonomiku, ktorá spája ekonómiu so psychológiou, za čo bola nedávno udelená aj Nobelova cena. Spoločné výskumné centrum (Joint Research Center) pri Európskej komisii skúmalo niekoľko situácií, ktoré môžu motivovať k disciplinovanejšiemu plateniu daní.

Daňovníci majú podľa experimentálnych štúdií menšiu tendenciu sa sťažovať na štát, ak majú vyššie preddavky na konci zdaňovacieho obdobia dostanú späť preplatok, ako keď je to naopak. V Británii používajú zase tzv. „nudging“. Daňové úrady zvyknú písať vytipovaným daňovníkom oznamujúc, že existuje istá pravdepodobnosť, že pošlú audit. Toto jemné opatrenie samotné im zvyšuje daňovú morálku.

Ďalšie experimenty zase naznačujú, že zmena miesta na tlačive, kde sa daňovník podpisuje, z konca na začiatok, má za následok, že ľudia v daňovom priznaní následne menej klamú.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA