Nemecko prehralo súdny spor o školské poplatky

Nemecká daňová legislatíva je v rozpore s právom EÚ. Podľa ESD porušuje slobodu pohybu osôb a podnikania na jednotnom európskom trhu.

Krátka správa:

Nemeckí daňoví poplatníci si môžu znížiť základ dane z príjmu až o 30% zo školských poplatkov, ktoré platia za svoje deti. Vylúčené je len ubytovanie a stravovanie. Keď túto možnosť chceli využiť pán a pani Schwarzovci, daňový úrad ich odmietol. Ich deti totiž študovali v Škótsku. Nemecká vláda priznáva túto výsadu iba vo vzťahu ku školám, ktoré sú na území Nemecka.

Schwarzovci sa obrátili na súd a Európsky súdny dvor ich sťažnosť napokon uznal. V rozsudku konštatuje, že Nemecká vláda nemôže diskriminovať školy len na základe toho, že sú z iného členského štátu. Na jednotnom európskom trhu totiž platí sloboda poskytovania služieb. Súkromné školy tak môžu pôsobiť kdekoľvek a nesmie ich to legislatívne znevýhodňovať v žiadnom členskom štáte.

V prípade štátnych škôl ide podľa ESD o porušenie slobody pohybu osôb.  Nemecký daňovník má právo rozhodnúť sa, že jeho dieťa bude študovať v inej členskej krajine. Takéto uplatnenie slobody pohybu nesmie byť pre neho znevýhodňujúce. 

Európsky súdny dvor vysvetľuje, že priame zdaňovanie a školský systém sú síce v kompetencii členských štátov, ale žiadna legislatíva nesmie byť v rozpore s komunitárnym právom. Jeho rozhodnutie je pre Berlín záväzné.

Nie je to prvýkrát, keď ESD uľahčil štúdium v inej členskej krajine. Vďaka uzneseniu z roku 1985 nemôžu univerzity pri vyberaní poplatkov za štúdium robiť žiadne rozdiely medzi domácimi a zahraničnými študentami. V konkrétnom prípade sa francúzska študentka sťažovala na belgickom súde, že umelecká vysoká škola od nej žiadala vyšší poplatok, ako platili belgickí študenti. ESD rozhodol, že takýto postup je diskriminačný.

REKLAMA

REKLAMA