Portugalsko pôjde na Európsky súdny dvor kvôli spotrebnej dani na cigarety

Európska komisia sa rozhodla odkázať Portugalsko na Európsky súdny dvor. Portugalsko neupravilo pravidlá spotrebnej dane vzťahujúce sa na uvádzanie cigariet na trh.

V Portugalsku je stanovený časový limit na predaj cigariet, ktorý súvisí s fiškálnou známkou na balení. Daňové označovanie sa pravidelne mení a s novým označením sa mení aj sadzba dane. Do troch mesiacov po uplynutí jedného roka po uvedení na trh, je zakázané tieto cigarety ďalej predávať.

Smernica Komisie (2008/118/EC) hovorí, že dňom uvedenia na trh k spotrebe musí byť na tabakové výrobky aplikovaná spotrebná daň. Európska legislatíva však neumožňuje členským štátom uvaľovať ďalšie povinnosti k daňovým sadzbám súvisiacim s dátumom uvedenia na trh alebo limitovať distribúciu tabakových výrobkov z fiškálnych dôvodov.

Aplikovaním zákazu predaja súvisiacim s marketingom v Portugalsku dochádza k tomu, že všetky cigarety so starým daňovým označením a predané na konci prechodného obdobia, boli na trh uvedené vo väčšom množstve, ako bolo povolené. Podľa judikatúry Súdneho dvora je však takýto stav neprípustný.  Zákaz predaja súvisiaci s marketingom nie je v súlade so žiadnym cieľom na boj proti podvodom. Ide dokonca proti úprave smernice 2008/118/EC. Podľa nej musia členské štáty zaistiť, že daňové označovanie nevytvára prekážky voľnému pohybu spotrebného tovaru.

Tým, že úprava Portugalska nie je v súlade s daným nariadením, sa vytvára situácia, že podnikatelia nesmú predávať cigarety, ktoré už boli zdanené a ktoré sú v súlade so všetkými požiadavkami pre voľný obeh v rámci Jednotného trhu.

V otázke tabakových výrobkov odkazuje Komisia na Súdny dvor aj Dánsko, ktoré nezakázalo predaj všetkých foriem žuvacieho tabaku (snus). Dánsko neupravilo svoju legislatívu do súladu so smernicou Komisie (2001/37/EC) a neinformovalo Komisiu o náprave.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA