Brusel tlačí na reguláciu poisťovní

Vážne problémy americkej skupiny AIG ukazujú, že finančná kríza sa začína šíriť aj do sektora poisťovní. Komisia tlačí na čo najrýchlejšie prijatie legislatívy, ktorá má tento sektor v EÚ regulovať – Smernice Solventnosť II.

Pozadie

Komisia navrhla revíziu tridsať rokov starých finančných pravidiel pre poisťovne v júli 2007. Revidovaná smernica dostala meno Solventnosť II. Namiesto súčasného „rovnostárskeho“ systému navrhuje nový prístup založený na analýze rizika. Poisťovne preberajúce vyššie riziká by tak museli držať ako garanciu vyšší kapitál.

Návrh tiež obsahuje reformu pravidiel dohľadu s posilnením spolupráce národných supervízorov, najmä nad nadnárodnými poisťovňami. Od sektora žiada tiež vyššiu transparentnosť.

Rozdiel medzi EÚ a USA

Hovorca komisára pre vnútorný trh Charlie McCreevyho potvrdil, že napriek sérii kolapsov finančných domov na Wall Street, Komisia neplánuje zmeniť obsah bruselských rokovaní o budúcnosti poisťovníctva.

Situácia v EÚ je podľa neho odlišná od USA. Hrozbu krachu stojacu pred AIG podvažuje za dôsledok toho, že poisťovacia skupina prijala investičnú stratégiu podobnú banke, čo v Európe nie je časté. Podobný argument použila v utorkovom vyhlásení aj Európska federácia poisťovníctva.

Musíme však pridať

Znepokojenie však vyvolávajú dopady hlbokej krízy, či priameho krachu veľkých amerických finančných hráčov na najdôležitejšie európske poisťovne. Vplyv má napríklad všeobecný pokles ceny akcií.

Aj preto tlačí Brusel na čo najrýchlejšie prijatie navrhovanej legislatívy. Pokiaľ ide o Solventnosť II, hovorca komisára McCreevyho podčiarkol: „Už nám neostáva veľa času a ak zlyháme, dlho nedostaneme druhú šancu.“

Európsky parlament má hlasovať v novembri, mnoho otázok však ostáva otvorených. Národné orgány dohľadu varujú pred rizikami reformy a poisťovnícky sektor žiada širšie zmeny.

Zhodnotenie rizík

Orgány dohľadu, reprezentované Výborom európskych supervízorov poistenia a zamestnaneckých dôchodkov (CEIOPS), tvrdia, že zvýšenie konkurencie v sektore poisťovníctva, ktoré reforma predpokladá, bude mať nechcené následky. Napríklad to, že sa poisťovne budú snažiť uspieť rizikovejšími operáciami a tým sa zvýši hrozba bankrotu.

Na druhej strane, najdôležitejšie poisťovacie skupiny na európskej úrovni tvrdia, že je Brusel príliš opatrný, keď žiada aby bolo hodnotenie rizík aktív kalkulované len na základe jedného roka. Dlhodobé držanie akcií je podľa poisťovní menej rizikové, než by sa mohlo zdať z analýzy jednoročného horizontu, pretože cena akcií je menej stabilná v krátkodobom, než dlhodobom horizonte. Krátkodobé hodnotenie rizík by tak v očiach poisťovateľov znevýhodnilo investície do firemných akcií v prospech zdanlivo menej rizikových dlhopisov. Ďalej zdôraznili, že zníženie podielu akcií v ich portfóliu by zvýšilo riziká súvisiace s infláciou, pretože by ich prinútilo rozšíriť podiel dlhopisov a iných produktov s pevne stanoveným výnosom.

Regulačný rámec pre dôchodkové fondy?

Najväčší hráči v tomto sektore, ako AXA či Generali, chcú pod smernicu zahrnúť aj dôchodkové fondy, alebo ich aspoň regulovať viac, než je to v súčasnosti. Obávajú sa, že ak vstúpi Solventnosť II do platnosti bez revidovaného právneho rámca pre dôchodkové fondy, naruší sa tým rovnováha súťaže na trhu v neprospech poisťovateľov.

Zabudnuté malé poisťovne?

Malí hráči, ako sú vzájomné poisťovne, v ktorých majú poistenci zároveň vlastnícke práva, sa obávajú, že reforma prihliada príliš na záujmy veľkých skupín. Akceptujú, že sa pravidlá dozoru a geografickej diverzifikácie musia vzťahovať aj na nich. Žiadajú však zachovanie špeciálneho štatútu.

Vzájomné poisťovne tak chcú, aby sa aj na nich vzťahovala možnosť rozložiť riziká na dcérske spoločnosti, hoci oni v skutočnosti dcérske spoločnosti nemajú, len vzťahy s rovnými partnermi.

Cezhraničná kontrola

Jedným z kľúčových bodov rokovaní je aj cezhraničná kontrola. Mnoho krajín je proti možnosti vonkajších autorít realizovať kontrolu priamo „v teréne“, pretože to oslabí národné orgány.

Ďalšie kroky

  • 7. október 2008: Výbor EP pre hospodárske a menové otázky hlasuje o pozmenenom návrhu Smernice Solventnosť II
  • November 2008: EP má hlasovať o smernici na plenárnom zasadnutí
  • Koniec roku 2008: navrhovaný konečný termín dohody o smernici v Rade
  • Október 2009: navrhované prijatie smernice Parlamentom a Radou
  • 2010: konečný termín pre prezentáciu implementačných opatrení národnými supervízormi (CEIOS)
  • 2012: konečný termín pre prijatie implementačných opatrení a prenesenie smernice do práva členských krajín

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA