Čím sa bude v EÚ kúriť?

Plénum Európskeho parlamentu 14. februára 2006 schválilo iniciatívnu správu o kúrení a chladení z obnoviteľných zdrojov energie, ktorej cieľom je zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie, používaných v EÚ pri vykurovaní a chladení.

 

Krátka správa

Správa si kladie za cieľ zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie využívaných pri vykurovaní a chladení v EÚ zo súčasnej úrovne vo výške približne 10% na realistickú a ambicióznu úroveň vo výške najmenej dvojnásobku do roku 2020.

Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie využívaných pri vykurovaní a chladení by prinieslo výraznou mierou prispelo k:

  • zabezpečeniu dodávok energie v Európe,
  • tvorbe nových pracovných miest,
  • zlepšeniu stavu životného prostredia.

Zároveň by malo výrazne znížiť:

  • dopyt po konvenčných druhoch energie v EÚ,
  • celkovú spotrebu energie v oblasti vykurovania a chladenia v EÚ,
  • závislosť EÚ na rope a plyne
  • cenu energie pre spotrebiteľov v domácnostiach a na podnikateľské účely.

Smernica, ktorej prijatie správa požaduje, má stanoviť rámcové podmienky pre režimy podpory jednotlivých štátov v súlade so zásadou subsidiarity a platnými európskymi predpismi v oblasti energetiky a životného prostredia.

Slovenský europoslanec Vladimír Maňka (SES) v rozprave k danej téme spomenul, že v Európe je len niekoľko regiónov v niekoľkých krajinách, ktoré sa vydali cestou výroby energií z obnoviteľných zdrojov. Tento odlišný vývoj sa podľa neho nezakladá na rozdielnych možnostiach, ale na rozdielnych politických rámcoch. Jediná cesta je preto podľa neho „spoločné stanovenie závažných cieľov a kontrola ich plnenia”.

Zvýhodnenia pre investorov, ktorí pôjdu cestou obnoviteľných zdrojov, sú podľa poslanca Maňku nevyhnutné. „Jeden z navrhnutých stimulov, ktorý spomenul aj pán kolega Březina, umožní použiť nižšiu sadzbu DPH. Je to dobrý stimul, ale nebude motivovať napríklad krajiny, ktoré majú rovnú daň”, uviedol. „Verím, že budúcnosť Európy nepôjde cestou rovnej dane, ale musíme počítať s tým, že štáty, ktoré ju zaviedli, sa jej nebudú chcieť vzdať”. Na záver uviedol konkrétny príklad z jeho skúseností primátora. „V meste, v ktorom som posledných 7 rokov primátorom, vyrábame dnes 15 % energie z obnoviteľných zdrojov. O dva roky to bude 50 % aj vďaka štrukturálnym fondom, za čo sa chcem poďakovať”.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA