Doprava rastie príliš rýchlo

Nová správa Európskej environmentálnej agentúry potvrdzuje, že rast sektora dopravy vytvára stále väčší tlak na životné prostredie a vyvoláva vážne zdravotné riziká.

 

Krátka správa

Štúdia EEA „Doprava a životné prostredie 2005: čeliť dileme“ poukazuje na výzvy v oblasti dopravného sektora, ktorým musia rozhodovatelia čeliť. Hoci v posledných rokoch vykázal sektor značné úsilie o zvýšenie energetickej efektívnosti, pokračujúci nárast dopravy je rýchlejší a to zvyšuje tlak na životné prostredie. EEA sa pýta na otázku, ako môže EÚ udržať trend rastu mobility a súčasne sa vyhnúť jej negatívnym dopadom.

Správa obsahuje niekoľko kľúčových konštatovaní:

  • nákladná doprava rastie rovnakou rýchlosťou ako HDP, bez náznakov spomalenia (odpútanie rastu nákladnej dopravy od rastu ekonomiky je jedným z environmentálnych cieľov v doprave)
  • s ekonomickým rastom rastie aj objem osobnej dopravy
  • hoci je doprava vo všeobecnosti menej znečisťujúcou, jej zvyšujúca sa hustota zhoršuje kvalitu vzduchu a zdravotné problémy
  • rozvíjajú sa nové alternatívne a čistejšie palivá (ako sú biopalivá), stále sú však marginálne
  • nový technologický vývoj môže prispieť k zníženiu objemu emisií a spotreby, no na zníženie celkovej hladiny emisií skleníkových plynov sú potrebné aj iné opatrenia
  • vonkajšie dopady dopravy (napr. na životné prostredie) sa neodrážajú v cenách

EÚ v posledných rokoch priznala existenciu týchto problémov a pripravuje niektoré odpovede, pomalosť procesu je však znepokojujúca. Komisia pracuje na návrhu na zahrnutie sektora dopravy do systému obchodovania s emisiami. „Udržateľnú dopravu“ identifikovala ako jednu z hlavných priorít revidovanej stratégie trvalo udržateľného rozvoja.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA