Embryonálny výskum v rámci FP7?

Diskusia v pléne Parlamentu o správe výboru pre priemysel k FP7 ukázala, že výskum embryonálnych kmeňových buniek naďalej poslancov rozdeľuje. Diskusia tiež ukázala jasnú podporu výskumu v oblasti jadrovej energie.

 

Pozadie

Správa Výboru pre priemysel EP k programu FP7 bola v pléne Parlamentu prediskutovaná 13. júna 2006. Spravodajca Jerzy Buzek povedal, že celková priorita bola výnimočnosť ako kritérium pre všetky rozhodnutia, prijaté v rámci programov a financovaných programov.

Otázky

Otázka, či by EÚ mala alebo nemala financovať výskum kmeňových embryonálnych buniek, rozprúdila veľkú diskusiu. „Nemôžeme mať náboženské veto proti vede,“ povedal jeden z podporovateľov. „Výskum musí napredovať, ale nie za každú cenu,“ argumentoval oponent. Pri pokusoch o nájdenie kompromisu pred hlasovaním bola položená otázka komisárovi pre vedu a výskum Janezovi Potočnikovi, aby zverejnil výsledky špeciálneho Eurobarometra k otázke biotechnológií, ktorý má byť oficiálne zverejnený neskôr, aby to pomohlo načrtnúť verejnú mienku v tejto otázke. „55% Európanov schvaľuje výskum kmeňových buniek pod súčasnými reguláciami, 17% pod nejakými sprísnenými podmienkami, 9% vyhlasuje, že je neschvaľuje za žiadnych okolností a 15% tvrdí, že nevie,“ odpovedal Potočnik.

Energia vo všetkých podobách bola tiež predmetom vystúpení mnohých poslancov, ktorí sa vyjadrili v prospech výskumu v oblasti jadrovej energie vrátane výskumu jej bezpečnostných aspektov. Komisár Potočnik tiež zdôraznil dôležitosť energetického výskumu. „Výzva nie je len príliš vážnou. Nemôžeme ignorovať žiadnu z možností. Všetky formy energie musia byť brané do úvahy, od vodíkovej po jadrovú,“ povedal.

Pozície

Eurokomisár pre Vedu a výskum Janez Potočnik v rozprave pripomenul, že navrhovaný rozpočet pre 7. rámcový program je síce menší, než aký EK pôvodne požadovala, no napriek tomu predstavuje viac, než bolo vyčlenené v predošlom programe. Ako uviedol, je potrebné motivovať vedcov a vedecký výskum v EÚ a tento program to zabezpečí. Čo sa týka etických otázok v súvislosti s výskumom v oblasti klonovania, vyzval na opatrný postup, ktorý by na jednej strane zabezpečil rozvoj výskumu, no na druhej strane by zároveň zohľadnil etické kritériá. Ako však dodal, nemala by nastať situácia, pri ktorej by boli európski vedci nútení kmeňové bunky určené pre výskum dovážať.

Spravodajca Jerzy Buzek (EĽS – ED, PL) hovoril o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch EP a zdôraznil, že najdôležitejším zámerom nového programu je zabrániť tzv. „úniku mozgov“ z EÚ. Okrem toho spomenul nutnosť podporovať inovácie, dať priestor spolupráci univerzít s priemyslom a podporiť mladých vedcov v rannom štádiu ich vedeckej kariéry. Zdôraznil tiež potrebu zjednodušenia postupov a nezávislosti Rady pre výskum.

Philippe Busquin (SES, BE) za Socialistickú skupinu hovoril o potrebe zabránenia odchodu výskumníkov z Európy a vyjadril sa tiež k otázke rozpočtu pre navrhovaný rámcový program. Pripomenul vzájomnú súvislosť medzi rozvojom vedy a spoločnosti a vyjadril sklamanie, že sa nepodarilo dosiahnuť také navýšenie prostriedkov, ktoré by tejto prepojenosti zodpovedalo.

Vittorio Prodi (ALDE, IT) zo Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu pripomenul dôležitosť vedy a výskumu v globalizovanom svete a vyjadril svoje sklamanie nad rozpočtom pre 7. rámcový program, ktorý podľa neho neodráža skutočné potreby EÚ.

Slovenský poslanec Peter Baco (Nezaradení) označil prerokovávaný návrh 7. rámcového programu za dobrý, pretože oproti tomu predošlému venuje väčšiu pozornosť širšiemu dosahu poľnohospodárstva na spoločnosť. Upozornil však na nepriaznivú situáciu v doterajšej účasti nových členských krajín v 5. a 6. rámcovom programe. Analýzy podľa neho ukazujú, že pomerne k veľkosti nových členských štátov by tieto mali získať “trojnásobne viac projektov a desaťnásobne viac finančných prostriedkov”. Pred Komisiou a vládami preto podľa neho stojí naliehavá potreba špecificky podporiť väčšie zapojenie nových členských štátov.

Ďalší zo slovenských europoslancov, Ján Hudacký (EĽS-ED), vyjadril svoje presvedčenie, že aj napriek zredukovanému rozpočtu má 7. rámcový program „predpoklady na výrazné posilnenie výskumného potenciálu vo všetkých členských krajinách EÚ bez toho, aby sa znižoval význam princípu excelentnosti“.

Ekonomika Európskej únie je podľa neho v pozícii, kedy si nemôže dovoliť výskumný potenciál zanedbávať. „Mnoho regionálnych univerzít, firemných výskumných jednotiek a technologických centier generuje veľký výskumný potenciál v podobe mladých výskumníkov, ktorí často hľadajú príležitosti mimo EÚ“. Najväčším problémom pre rozvoj tohto potenciálu je podľa neho nedostatočná výskumno-vývojová infraštruktúra, ktorú označil za nutnú podmienku pre udržanie vedcov a výskumníkov v odľahlých regiónoch. „Na druhej strane nie všetky veľké výskumné centrá predstavujú automaticky úroveň excelentnosti“, uviedol a dodal, že tento princíp by sa nemal automaticky zamieňať s centralizáciou výskumu vo veľkých výskumných centrách.

Lepšie využitie výskumného potenciálu v rámci celého európskeho priestoru môže podľa Hudackého posilniť vzájomnú spoluprácu a vytvoriť predpoklady pre vnútornú vzájomnú konkurenciu, čo pomôže zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho výskumu na globálnej úrovni. „Myslím si preto, že finančný príspevok do zlepšenia výskumnej infraštruktúry zo zdrojov 7. rámcového programu a štrukturálnych fondov v tzv. kohéznych regiónoch s dobrým výskumným potenciálom bude vhodnou investíciou a napomôže plneniu Lisabonských cieľov“.

V závere svojho príspevku sa vyjadril aj k financovaniu výskumu na embryonálnych kmeňových bunkách, ktorý by podľa neho EÚ nemala financovať. 

Ak si chcete pozrieť všetky inidividuálne príspevky na plenárnom zasadnutí, kliknite na tlačové vyhlásenie Parlamentu.

Nasledujúce kroky

Parlament bude hlasovať 15. júna o 315 návrhoch zmien k prvotnej správe Komisie. Komisár Potočnik povedal, že Komisia by mohla akceptovať okolo dve tretiny navrhovaných dodatkov a vyslovil súhlas s mnohými ďalšími. V prvom čítaní k FP6 poslanci museli hlasovať o dvojnásobnom počte dodatkov v počte okolo 600.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA