Energetika: Komisia žaluje členské krajiny

Komisia začala právne kroky proti niekoľkým členským krajinám EÚ, ktoré nepreniesli do svojej národnej legislatívy smernice o výrobe elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a biopalivách v doprave.

 

Pozadie

Smernica o obnoviteľných zdrojoch existuje už od roku 2001. Jej cieľom je zvýšiť podiel elektrickej energie produkovanej z obnoviteľných zdrojov do roku 2010 na 21%.

Pokiaľ ide o biopalivá, EÚ si stanovila cieľ zvýšiť ich využívanie (do roku 2010) v celkovom objeme palív na 5,75%, s čiastkovým cieľom 2% v roku 2005. Komisia však musela konštatovať, že podiel biopalív v benzíne a nafte na trhu EÚ bol „iba 0,6% v roku 2003 a stále menej ako 1% v roku 2004“.

Otázky

Komisia začala v utorok (4. apríl 2006) právne kroky voči ôsmym členským krajinám EÚ za to, že nesplnili stanovený termín (október 2003) pre prebranie legislatívy o výrobe energetickej energie z obnoviteľných zdrojov.

  • Štyri krajiny (Taliansko, Poľsko, Česká republika, Británia) nepodali správu o pokroku v implementácii smernice, ktorá existuje už od roku 2001.
  • Päť krajín (Taliansko, Lotyšsko, Cyprus, GréckoÍrsko) prijali „nedostatočné opatrenia“ pre podporu obnoviteľných zdrojov, ako je napríklad zabezpečenie rovného prístupu k elektrickým rozvodným sieťam.

Krajiny dostali výzvy, čo je prvý krok v právnom postupe voči nim.

Samostatné právne kroky boli podniknuté voči štyrom krajinám, ktoré nesplnili požiadavky EÚ ohľadom smernice o biopalivách.

  • Fínsku bolo zaslané odôvodnené stanovisko (druhé štádium v právnom konaní), nakoľko si svoj cieľ pre rok 2005 stanovilo pod hranicu 2% dohodnutú na celoeurópskej úrovni.
  • Dánsko dostalo výzvu (1. štádium) z rovnakého dôvodu.
  • Luxembursko dostalo výzvu (1. štádium) „z dôvodu neúplnej správe o biopalivách za rok 2005“, zatiaľ čo Taliansko takúto správu nepredložilo vôbec (odôvodnené stanovisko).
  • Súčasne uzavrela Komisia prípady proti Grécku, Írsku Poľsku a vyhlásila, že stále skúma reakcie z Maďarska Británie. Komisia naznačila, že očakáva ešte taliansku reakciu.

Ďalšie kroky

  • Krajiny majú dva mesiace na to, aby odpovedali na „výzvu“ (1. štádium).
  • Na základe odpovedí sa môže Komisia rozhodnúť, že im zašle „odôvodnené stanovisko“ (2. štádium v právnom konaní).
  • Ak krajiny naďalej porušujú legislatívu EÚ, Komisia sa môže rozhodnúť priviesť vec pred Európsky súdny dvor v Luxemburgu a žiadať, aby krajina zaplatila pokutu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA