Environmentalisti chcú zmenu dopravnej politiky EÚ

Nová dopravná politika EÚ hrozí podkopaním ďalších verejných záväzkov v oblastiach ako ochrana verejného zdravia, energetika a zmena podnebia. Varuje pred tým skupina environmentálnych MVO-čiek.

 

Pozadie:

Kľúčovým cieľom Bielej knihy o doprave z roku 2001 bol odklon nákladnej dopravy preč z ciest a vyváženie dopravy v prospech „zelenších“ spôsobov dopravy ako železničná, morské a vnútrozemské vodné cesty, a to za účelom zníženia znečisťovania. Ďalším z cieľov bolo prepracovať systémy cestných daní, aby odrážali niektoré z nevýhod dopravy ako straty na životoch a značisťovanie.

Otázky:

Zelená desiatka (Green-10), skupina environmentálnych MVO-čiek, zaslala list predsedovi Komisie Barrosovi, v ktorom vyjadruje svoje obavy o smerovaní, ktoré v súčasnosti nabrala Komisia pri príprave strednodobého prehodnotenia Bielej knihy o doprave z roku 2001.

„Základnou premisou nového smerovania politiky je, zdá sa, skutočnosť, že mobilita by mala byť povzbudená, aby sa vytvorili podmienky pre rast a tvorbu pracovných miest,“ píše Zelená desiatka v liste.

Skupina však tiež tvrdí, že takýto posun politiky by sa dostal do priameho konfliktu s niekoľkými preklenujúcimi politikami EÚ ako stratégia trvalo udržateľného rozvoja EÚ a iné oblasti ako energetika, zmena podnebia, verejné zdravie, udržateľné prírodné zdroje a ochrana biodiverzity.

Pozície:

Skupiny cestných lobby poukazujú na to, čo vidia ako „problémový trend klesajúcich investícií do cestnej infraštruktúry“. Podľa Európskej federácie ciest (ERF) by pokles vo financovaní cestných projektov mohol „ohroziť náš model blahobytu, založený na bezpečnej a efektívnej mobilite jednotlivcov“.

Zainteresované strany zo sektoru železničného priemyslu tiež kritizujú klesajúce rozpočty pre transeurópske dopravné siete (TEN-T) v rámci finančnej perspektívy EÚ na roky 2007-2013.

V súčasnosti existuje okolo 30 projektov, 22 projektov veľkých železničných koridorov, ako napr. prepojenie Lyonu s Turínom pod Alpami.

V nasledujúcom rozpočtovom období (2007-2013) bude musieť EÚ urobiť strmý pokles , pokiaľ ide o financovanie cezhraničných dopravných projektov. Komisia navrhla 20,35 miliárd € pre projekty, ale hlavy štátov a vlád EÚ navrhli zníženie tohto čísla na odhadovaných 6 miliárd € pri dosiahnutí dohody v decembri 2005.

Podľa konečnej dohody, dosiahnutej Parlamentom v apríli 2006, bolo toto číslo mierne zvýšené na 7,2 mld. € pre projekty dopravnej a energetickej infraštruktúry. Celkové náklady 18 prioritných dopravných projektov, ktoré v súčasnosti prebiehajú, sa odhaduje na 159 miliárd € (podľa dopravného výboru Parlamentu).

Ďalšie kroky:

  • Prehodnotenie Bielej knihy o doprave malo byť realizované v apríli, ale bolo odložené na druhú polovicu júna.


Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA