EÚ chce vyššie dane na motorovú naftu

Návrhy smerujúce k presadeniu zvyšovania cien motorovej nafty s cieľom odstrániť „naftovú turistiku“ a znížiť mieru znečisťovania budú s najväčšou pravdepodobnosťou čeliť silnému odporu zo strany krajín, kde sú spotrebné dane z nafty na nízkej úrovni ako napríklad v Luxembursku či v členských štátoch strednej a východnej Európy.

Pozadie

V súčasnosti sú veľké rozdiely vo výške spotrebnej dane z nafty medzi jednotlivými členskými štátmi.

Rozdielnosti vo výsledných cenách deformujú hospodársku súťaž na trhu prepravcov a môžu tiež spôsobiť dodatočné znečistenie v prípadoch, keď vodiči kamiónov a diaľkových autobusov prejazdia kilometre navyše len, aby natankovali v krajine, kde to vyjde lacnejšie.

Komisia sa týmto problémom zaoberala už dlhší čas, o čom svedčí aj návrh z roku 2002 o harmonizácie daňovej sadzby na motorovú naftu, a to pri prevážaných tovaroch s hmotnosťou viac ako 16 ton a pri osobných autách prepravujúcich viac ako 9 pasažierov. Uvedený návrh bol však následne po nedohode členských štátov stiahnutý.

Daňová politika je jedna z málo oblastí, kde členské štáty požívajú plnú suverenitu a akákoľvek zmena na úrovni EÚ si vyžaduje podporu zo všetkých členských štátov.

Otázky

Komisia navrhla 14. marca 2007 zvýšenie minimálnej sadzby spotrebnej dane z motorovej nafty o skoro 20 % počas najbližších siedmich rokov, a to v dvoch etapách. V roku 2012 by mala spotrebná daň z nafty zo súčasných 302 EUR/1000l dosiahnuť výšku 359 EUR/1000l, ktorá by korešpondovala so súčasnou minimálnou sadzbou na benzín. V roku 2014 by mala byť daňová sadzba znova zvýšená , a to na úroveň 380 EUR/1000l.

Návrhy majú dva hlavné ciele:

  • Vytvoriť rovné podmienky pre hospodársku súťaž medzi európskymi prepravcami a operátormi diaľkových autobusových liniek.
  • Pomôcť chrániť životné prostredie, a to:
  • Zvyšovaním celkovej úrovne zdanenia motorovej nafty (vo väčšine členských štátov), ktoré by malo slúžiť ako stimul na efektívnejšie využívanie palív.
  • Vyrovnaním rozdielov medzi členskými štátmi do takej miery, aby vodiči prestali robiť obchádzky kvôli lacnejšiemu tankovaniu v inej krajine, čo má v konečnom dôsledku za následok zvyšovanie emisií skleníkových plynov. Takáto „naftová turistika“ je tiež problémom pre tie štáty, ktoré majú vyššiu sadzbu spotrebnej dane ako susediace krajiny. Uvádza sa, že Nemecko, ktoré susedí s krajinami s „lacnou“ naftou – Českou republikou a Poľskom, táto turistika v roku 2004 vyšla na 1,9 mld. eur.
  • Zrušením daňovej výhody vozidiel na naftu voči tým na benzín, ktoré by malo viesť k zníženiu emisií NOx. Tie sú totiž aspoň trikrát vyššie u naftových ako u benzínových motorov. Návrh predvída, že v danom členskom štáte nemôže byť bezolovnatý benzín a dotovaná nafta pre osobné vozidlá zdanená menej ako motorová nafta.

Návrh však bude musieť čeliť odporu zo strany členských štátov s nižšími daňovými sadzbami ako sú Luxembursko a štáty strednej a východnej Európy, keďže by znížil ich príjmy do štátneho rozpočtu a zároveň by zrušil konkurenčnú výhodu ich prepravcov.

Komisia súhlasila s prechodným štádiom pre krajiny s najlacnejšou naftou a zároveň pre najchudobnejšie krajiny EÚ – BulharskoRumunsko, ktoré by mali profitovať z dlhších časových rámcov.

Keďže si harmonizácia v otázke daní vyžaduje pri schvaľovaní jednomyseľnosť zo strany členských štátov, je osud tohto návrhu stále otázny.

Pozície

Eurokomisár pre dane a colnú úniu Laszlo Kovacs vyhlásil: „Európsky prepravný trh , ktorý je teraz úplne otvorený konkurencii, si už nemôže dovoliť obrovské rozdiely v spotrebných daniach z motorovej nafty. Tie vytvárajú podstatné deformácie hospodárskej súťaže medzi firmami súťažiacimi na rovnakých trhoch a ohrozujú pracovné miesta.“ a doplnil: “ Rovnako je dôležité, aby akýkoľvek návrh, týkajúci sa cestnej dopravy, prispel k znižovaniu emisií skleníkových plynov, keďže tento sektor sám o sebe predstavuje 19,3 % emisií CO2 v EÚ-25.“

Časť jeho kolegov z Komisie vrátane komisára pre vnútorný trh a služby Charlie McCreevyhokomisárky pre finančné plánovanie a rozpočet Dalie Grybauskaite sa už skôr postavila proti tomuto návrhu, pretože podľa nich robí Európu menej konkurencieschopnou. Dalie Grybauskaite poznamenala: „Na to, aby sme udržali Európu konkurencieschopnú, musíme znižovať minimálne daňové sadzby pre všetky palivá a nie ich zvyšovať.”

Ďalšie kroky

Na to, aby bol návrh Komisie schválený, s ním musí súhlasiť všetkých 27 členských štátov.

Slovenský komisár Ján Figeľ v súvislosti s daným návrhom Komisie povedal: „Z pohľadu Slovenska z tohto návrhu nevyplývajú bezprostredné dopady na cenu motorovej nafty, keďže spotrebná daň je už v súčasnosti nad úrovňou navrhovanou komisiou.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA