EÚ zvažuje možnosti ekologickejšej výroby a spotreby

Európska komisia zahájila verejnú diskusiu o možnostiach výroby ekologickejších produktov a prostriedkoch na zlákanie producentov na túto cestu.

Krátka správa

Diskusia, trvajúca do 23. septembra, by mala položiť základ na vypracovanie akčných plánov, ktoré by mala Európska komisia zverejniť začiatkom roka 2008. Budú sa týkať nasledujúcich tém:

Výkonní predstavitelia EÚ vyhlásili, že akčné plány „navrhnú efektívne a konkrétne kroky“ s cieľom „znižovania dopadov na životné prostredie a používania prírodných zdrojov a energie na udržateľnej úrovni.“ Medzi hlavné opatrenia by mali patriť:

  • Zlepšenie značenia výrobkov „s cieľom uľahčiť zmenu v dopyte smerom k udržateľnejším produktom“, ako to už bolo uskutočnené v rámci smernice o eko-dizajne.
  • Podporovanie „menej rentabilných a ekologickejších“ produkčných metód, vrátane cieľov na zlepšenie výkonnosti pri najmenšom použití zdrojov a materiálov, eko-manažmentu a systémov auditu pre širokú škálu priemyselných zariadení.
  • Podporovanie udržateľnej spotreby posilňovaním opatrení na „zahrnutie ekologických nákladov do výrobných cien“ a stimulovanie trhov s najvýkonnejšími výrobkami.

Komisia vyhlásila, že sa taktiež zaoberá „možnosťou a efektívnosťou“ zavedenia rôznych sadzieb DPH podľa výkonnosti produktov z hľadiska životného prostredia. Osobitná verejná diskusia bola na túto tému zahájená už v júli.

Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy a britský premiér Gordon Brown nedávno podporili takéto kroky navrhnutím zníženia DPH o 5 % pre „zelené výrobky“, akými sú napríklad autá s nižšími emisiami CO2, izolačné materiály znižujúce spotrebu tepla v budovách a efektívne žiarovky. (EurActiv 23/07/07)

Svoj návrh sa chystajú predostrieť na neformálnom stretnutí ministrov financií a hospodárstva, ktoré sa bude konať 14. až 15. septembra v Porte. Jeho schválenie v Rade EÚ by však vyžadovalo súhlas zo strany všetkých 27 členských štátov. Nemecko pritom už opakovane zablokovalo skoršie pokusy o znižovanie DPH pre reštaurácie. Zatiaľ však ešte na francúzsko-britský návrh oficiálne nereagovalo.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA